ЯшIулъэгъу щыIэныгъэм щыкIосагъэп

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ия 85-рэ илъэс IофшIэгъу ригъэжьагъ.

Пчыхьэзэхахьэм пэублэ гущыIэ къыщишIыгъ Лъэпкъ театрэм иху­дожественнэ пащэ иIэнатIэ зыгъэцакIэу, Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Респуб­ликэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьакъуй Аслъан.

2021 — 2022-рэ илъэс Iоф­шIэгъур гъэшIэгъон зэрэхъущтым А. Хьакъуир къытегущыIагъ. Режиссерэу Зыхьэ Зуралбый апэрэ къэгъэлъэгъонэу ыгъэуцугъэр Лъэпкъ театрэм шэкIогъу мазэм щыкIощт. Сергей Козловым ытхыгъэм техыгъэу «На волне мечты» зыфиIорэм театрэр зыгу рихьыхэрэр еплъыщтых.

Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу Дэрбэ Тимур ипьесэу «Бромберг щыкIогъэ процессыр» зыфиIоу адыгэр хьыкумым зэрэщаумысыгъэм фэгъэхьыгъэр Лъэпкъ театрэм щагъэуцущт.

А. Хьакъуим къызэриIуагъэу, Лъэпкъ театрэм ирепертуар хэхьэгъэ спектаклэхэр, нэмыкIхэри къагъэлъэгъощтых.

Урысыем итеатрэхэм яIофы­шIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу, Урысыем, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Зыхьэ Заурбый пчыхьэзэхахьэм хэлэжьагъ, театрэр зыгу рихьыхэрэм гущы­Iэгъу афэхъугъ.

Апэрэу къагъэлъэгъуагъ

Абхъазым, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Нэгъой Инвер ытхыгъэм техыгъэу «Къэзгъэзэжьырэр Тхьам ештэжьы» зыфиIорэр апэрэу Лъэпкъ театрэм къы­ща­гъэлъэгъуагъ. Режиссерэу И. Нэ­гъоим спектаклэр ыгъэуцугъ.

ЩыгъынхэмкIэ сурэтышIыр Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Даур Людмил. Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу Сихъу Рэмэзан сурэтхэмкIэ къэгъэлъэгъоныр ыгъэкIэрэкIагъ.

ГъашIэм щыщ

ЦIыфым игъашIэ къыхэхыгъэ къэгъэлъэгъоным сэнэхьатэу къы­хэпхыщтым, шIулъэгъу къабзэм икъэухъумэн, унагъом игъэпытэн, фэшъхьафхэм уарегъэгупшысэ.

Батмызэ, ролыр артистэу Хьакъуй Андзаур къешIы, икIэлэгъум пшъэшъэ ищыгъэу Марет шIу ылъэгъугъ. Унагъо зэдашIэ шIоигъоу лъыкIощтыгъ. Артист сэнэхьатыр Марет къыхихынэу мурад зешIым, ролыр КIэмэщ Разет къешIы, Батмызэ ыгу рихьыгъэп. Артистхэм ящыIакIэ зэрэщыгъуазэр Iофым къыхахьи, ныбжьыкIэхэм яшIулъэгъу къызэдаухъумэн алъэкIыгъэп, зэшIокIодыгъэх.

Къалэм щылажьэу Батмызэ ригъэжьагъ, бизнесым хэхьагъ, мылъкушхо ыугъоигъ. Артистэу А. Хьакъуим ролыр къызэIуихызэ, адыгагъэр чIинэрэп. Къылэжьыгъэ ахъщэм рыпагэрэп. Шэн-хабзэхэр зэрэзэрихьэхэрэм фэшI узыIэпещэ. ЩыIэныгъэм ащ фэдэ хъулъфыгъэу хэтлъагъохэрэр нэгум къыкIегъэуцох.

Илъэс 20-м нахьыбэ тешIагъэу Батмызэ къуаджэм къызегъэзэ­жьым, мылъкоу иIэр къызфигъэ­нэщтыр ышIэщтыгъэп. Ышыпхъоу Сачнэт, ролым фэгъэзагъэр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Хьэлащтэ Саныет, ишъаоу Руслъан мылъкур къыфагъэнэнэу рахъухьэ.

Ары шъхьае, Руслъан шIу ылъэ­гъурэ пшъашъэу Дианэ артист сэнэхьатыр къыхихыгъ. Батмызэ искусствэм пылъ цIыфхэм аIокIэ, пшъашъэм ищыIакIэ зыщегъэгъуа­зэ, иеплъыкIэхэр зэблехъух.

Икъэщэн ышIэжьыгъэп

Батмызэ шIу ылъэгъущтыгъэ Марет зыIокIэм къышIэжьыгъэп. МакIэп ныIа, илъэс 20 тешIагъ. Икъэщэн нахь дахэ щымыIэу зылъытэщтыгъэ Батмызэ ироль къэзышIырэ А. Хьакъуим улъып­лъэзэ, игумэкI дэбгощы пшIоигъо охъу. Арэу щытми, тхьагъэпцIыгъэхэр зэрихьанхэм пшъашъэр пылъ.

Р. КIэмэщым ныом фэдэу зызэрифэпагъэр, дэеу зэрэзэхихырэр, нэгъунджэу ыгъэфедэрэр къэгъэлъэгъоным дештэх. Батмызэ къымышIэжьырэ бзылъфыгъэм гурыIонэу дэгущыIэн зэримылъэ­кIыгъэр режиссерым ишIушIагъ. ШIу зэрэлъэгъущтыгъэхэр хэт зэфищэщтха?

Рольхэр къэзышIыхэрэ Болэкъо Адам, Дэмэлые Казбек, Ахъмэт Артур, УдыкIэко Ислъам, Тхьаркъохъо Марджанэт къэгъэлъэ­гъоныр къагъэбаигъ. А. Болэкъом ролым психологиеу хэлъым гукIэ уфещэ, философие гупшысэхэр уегъэшIых. Ащ ынэхэр зыщищыкIагъэм мэгушIох, изекIокIэ-шIыкIэхэр щыIэныгъэм дештэх.

ЛIыIужъу Къэлэшъао иорэдхэу къэгъэлъэгъоным щызэхэтхыгъэ­хэм театрализованнэ едзыгъохэр къагъэбаигъэх, гум къигущыIыкIыгъэх. М. Тхьаркъуахъом орэд къызэриIорэм уедэIузэ, уигупшысэхэмкIэ огу къаргъом урещэ. Жъуа­гъоу къэнэфырэр шIулъэгъу къабзэм къыфэшIэтэу олъытэ. А. Бо­лэкъом, нэмыкI артистхэм яорэдхэри дахэх, нахьыбэрэ зэхэпхыхэ пшIоигъоу охъу.

Къыгъэзэжьыгъ

Артистыр нэшIэ-IушIэу щыт цIыфэу Батмызэ ылъытэщтыгъ. Марет ригъаджэхэрэм, театрэр шIу зылъэгъухэрэм заIокIэм, иеплъыкIэхэр зэблихъугъэх. Адыгэмэ зэраIоу, къэзгъэзэжьырэр Тхьам ештэжьы. Батмызэрэ Маретрэ зэгурыIожьыгъэх, шIу зэрэлъэ­гъугъэ нэмыкI ныбжьыкIэхэм ягушIуа­гъо зэрэзэдагощырэр яорэд къыщаIуагъ.

Спектаклэм еплъыгъэхэу Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэцэкIэкIо куп хэтэу Хъот Юныс, нэмыкIхэм зэралъытэрэмкIэ, ащ фэдэ къэгъэлъэгъонхэр тищыкIагъэх. ЦIыфыр агъэгупшысэ, щыIэныгъэр нахьышIоу къагурыIоным фещэх. Орэд дахэхэр тхьакIумэм итых, гум щэчэрэгъух…

ЕмтIылъ Нурбый.