Робот-хирургыр яIэпыIэгъушIу

Роботхэм тигъашIэ чIыпIэу щаубытырэм зеушъомбгъу. Ахэм яугъоинрэ якъыдэгъэкIынрэ къэралыгъо зэфэшъхьафхэр зыдэлажьэхэрэр бэшIагъэ. Тэ тихэгъэгуи я 80-рэ илъэсхэм къащегъэжьагъэу робот Iушхэр тиIэнхэмкIэ хэхъоныгъэхэр ешIых.

ЗэкIэми тшIогъэшIэгъоныгъ апэу роботыр къызагъэгущыIэм, лъэбакъоу зырагъасэм, узэреупчIырэм иджэуап къыритыжьы зэхъум. Мы лъэхъаным ахэр машинэшIыным, мэкъумэщ хъыз­мэтым, медицинэм, нэмыкI­хэми ащагъэфедэх. Роботизацием ишIуагъэкIэ цIыфым Iофэу ышIэрэр нахь псынкIэ мэхъу.

Краснодар краим иврачхэм бэмышIэу робот-хирург къафащэфыгъ. Ар апэрэ къэлэ клиническэ сымэджэщым щагъэуцугъ. Роботым ыцIэр «Да Винче».

Робот-хирургыр Калифорнием (США-м) щызэхэщэгъэ компаниешхоу «Интуитиве» зыфи­Iорэм къыдигъэкIыгъ. Системэ псау мэхъу, сомэ миллион 300 ыуас. Ар зэрагъэгъотынымкIэ къэралыгъо программэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIорэм ишIуагъэ къэкIуагъ, чIыпIэ бюджетри IэпыIэгъу къа­фэхъугъ.

Сымэджэщым иврач шъхьа­Iэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу Владимир Порхановым къызэриIорэмкIэ, хирургическэ системэр агъэфедэзэ зэIэзэхэрэ сымаджэхэр нахьыбэ хъущтых.

ИлъэсиблыкIэ узэкIэIэбэжьмэ апэрэ системэу къащэфыгъа­гъэмкIэ нэбгырэ мини 2-м ехъумэ операцие зэфэшъхьаф­хэр афашIыгъэх. Робот-хирургыкIэр нахь зэтегъэпсыхьагъ, бгъэфедэнкIэ Iэрыфэгъу, шIогъа­бэ пылъ.

Робот-врачыр яIэпыIэгъоу операцие ашIырэ сымаджэхэр нахь псынкIэу мэхъужьых, сымэджэщым бэрэ чIагъэ­лъыжьхэрэп. ЦIыфым ыл зы сантиметрэм нахьыбэу зэIиупкIырэп, ащ ихьатыркIэ сымаджэм лъэу ыгъэкIодырэр нахь макI. В. Порхановым къыIуагъ операцие ашIыгъэхэр сыхьат заулэкIэ къызэрагъэтIысыхэрэр, зэрагъэзекIохэрэр. Мэфэ зы­тIущкIэ ахэр сымэджэщым чIатхыкIыжьых.

Роботэу «Да Винче» хирургием, гинекологием, онкологием, кардиологием ыкIи медицинэм инэмыкI лъэныкъохэм ащагъэфедэн алъэкIыщт. Ащ 3D-графикэу хэтым ихьатыркIэ врачэу операцие зышIырэм зытеIэбэрэ чIыпIэр ыбгъуищкIэ елъэгъу. Джащ фэдэу ежь ынэхэм зэралъэгъурэм нахьи фэдэ 20-кIэ нахь инэу зэплъы­рэр елъэгъу. Арышъ, роботыр вра­чэу зыгъэфедэрэмкIэ гуп­сэф. Тиврачхэм операцие ашIы зыхъукIэ сыхьатитф-хым алъа­къо тетхэу къыхэкIы, ар къыдалъыти, роботым креслэ шъа­бэ гъусэ фашIыгъ.

Мы лъэхъаным робот-хирург­хэу Урысыем щагъэфедэрэр 6 зэрэхъурэр. Тигъунэгъу кра- им технологиякIэу къызIэкIагъэ­хьагъэм тэ тисымаджэхэу операцие хьылъэхэр зищыкIагъэхэри щыгугъынхэу амал щыI. ЦIыфхэм япсауныгъэ къэухъу­мэгъэнымкIэ субъектитIум Iоф зэрэзэдашIэщтымкIэ зэзэгъыныгъэ зэдыряI.

Шъаукъо Аслъангуащ.