ИешIакIэ лъэхъу

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Динамо-Синара» Волгоград – 14:24 (7:11).
ШэкIогъум и 10-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.

«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Баскакова, Ламзина; ешIакIохэр: Клименко – 4, Краснокутская, Никулина – 1, Кириллова, Колодяжная, Мещерякова – 1, А. Морозова – 1, Богданова – 1, Куцевалова – 4, Казиханова, Казанджян, Дмитриева, Краснова, Кобл – 2.

ГандболымкIэ суперлигэм ия 2-рэ купэу «Б-м» апэрэ чIыпIэр щызыIыгъ «Динамэм» иешIакIэ тыгу рихьыгъ. ПсынкIэу ыпэкIэ елъы, шъуамбгъоу ешIэ, зэгурыIоныгъэ пшъашъэхэм ахэлъ. КъэлэпчъэIутэу Анна Верещак цыхьэшIэгъоу ухъумакIохэм акIыб щыI. «КъэлэпчъэIутыр – командэм ызыныкъу» зыфэпIощтыр ащ фэгъэхьыгъ. Метри 7 тазыр дзыгъо­хэр заулэрэ къызэкIидзэжьыгъэх. Кобл Зурет изакъоу тIогъогогъо зекIум, къэлапчъэм Iэгуаор дыригъэдзагъэп. Диана Казихановар, Ангелина Куцеваловар, Дарья Богдановар, нэмыкIхэри «Динамэм» икъэлэпчъэIут шIокIынхэ амылъэкIэу уахътэ къякIугъ.

«Динамэр» зыгъэлъэ­шырэр ыпэкIэ зилъыкIэ ешIакIохэм псынкIэу Iэгуаор зэратыжьын, язэгурыIоныгъэ къагъэлъэгъон зэралъэкIырэр ары. «Адыифыр» ащ ебгъапшэмэ, нахь жъажъэу ыпэкIэ лъэкIуатэ. Къогъу­пэхэм ащешIэхэрэ Дарина Никулинар, Елизавета Краснокутскаяр, Диана Казихановар, Анна Красновар IэпэIасэх, шIыкIэшIухэр къа­гъотых. Арэу щытми, игъом апэкIэ имылъхэу, ухъумакIохэр лъэшэу амыгъэгумэкIхэу, къэлапчъэм Iэгуаор дадзэным фэшI хэкIыпIэхэр къамыгъотхэу тэлъэгъух.

Кобл Зурет, Дарья Богдановар гупчэм щешIэх. З. Коблым зэхэщэн Iофыгъохэр ыгъэцакIэхэзэ ухъумакIохэм «апхырыкIыным» зэрэпылъыр дэгъу. ЕшIэкIо ныбжьыкIэу Ангелина Куцеваловам тазыр дзыгъохэр егъэцакIэх, ошIэ-дэмышIэу къэлапчъэм дэон елъэкIы. Пчъагъэр 4:11 зэхъум, А. Куцеваловар ары Iэгоуи 4-р хъагъэм изыдзагъэр.

Пчъагъэр 4:11, 8:11 зэхъум, «Адыифым» гъэхъагъэ ышIыщтэу тыгугъэщтыгъ, ау Ирина Клименкэм фэдэу Iэгуаор хъагъэм изыдзэн ешIакIоу «Адыифым» къыхэкIыгъэр макIэ.

«Адыифыр» шэкIогъум и 14-м «Университетым» дешIэщт. Ти­къэлэпчъэIутэу Людмила Баскаковам тапэкIи иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъонэу фэтэIо. Ар цыхьэшIэгъоу ешIэ зыхъукIэ, «Адыифыр» текIоныгъэм нахьышIоу фэбэнэн ылъэкIыщт.

Тренер шъхьаIэу Александр Реввэ къызэрэтиIуагъэу, метри 7 тазыр дзыгъохэр гъогогъуи 4 хъагъэм тиешIакIохэм радзэн алъэкIыгъэп, къэлапчъэм язакъоу гъогогъуи 3 екIугъэх, ау пчъагъэм хагъэхъуагъэп. «Динамэр» гупчэр дэгъоу къызфигъэфедэным нахь фэхьазыр.
«Адыифым» иешIакIэ къыгъотынэу, «Университетым» текIонэу фэтэIо.

Сурэтым итхэр: «Адыифыр» «Динамэм» дешIэ.