Тыжьыныр Париж къыщихьыгъ

Хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэм дзюдом­кIэ ядунэе зэнэкъокъу Париж щыкIуагъ.

Дэеу зэхэзыхыхэрэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх. Къэралыгъо 23-мэ къарыкIыгъэхэр зэнэкъокъугъэх. Португалием, Кореем, Мексикэ, Нидерландхэм, Украинэм, Казахстан, Урысыем, нэмыкIхэм защызыгъасэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Беданыкъо Заур бэнагъэ, тихэгъэгу испортсменхэм ятIонэрэ чIыпIэр къыдахи, тыжьын медальхэр къафагъэшъошагъэх.

— БэнэкIуи 164-рэ Париж щызэнэкъокъугъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Беда­ныкъо Заур тибэнапIэ зыщегъасэ. Дэеу зэхэзыхыхэрэм язэнэкъо­къухэм ахэлажьэзэ, Урысыем апэрэ чIыпIэр гъогогъу 12 къыщыдихыгъ. Урысыем изаслуженнэ тренерэу Беданыкъо Байзэт ипа­щэу Заур зэIукIэгъухэм зафегъэ­хьазыры.

Тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ Урысыем спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу Беданыкъо Заур, ащ ятэу Беданыкъо Байзэт, Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм, зэлъашIэрэ бэнакIом лъыплъэ­хэрэм тафэгушIо. Заур имедальхэм ахигъэхъонэу, кIэлэцIыкIу­хэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ тапэкIи щысэшIу афэхъунэу Тхьэм тыфелъэIу.

Опсэу, Заур! Адыгэ шэн-ха­бзэхэр щыIэныгъэм щызепхьэ­хэзэ щысэ къыптырахы, Адыгэ Рес­публикэм ищытхъу спортышхом щыоIэты, тыогъэгушIо.

Сурэтым итхэр: Беданыкъо Заур, джабгъумкIэ щыт, зэнэ­къокъум хэлажьэ.