Зэхэфыныр ыкIэм фэкIуагъ

Краснодар краим щыпсэурэ илъэс 31-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм къы­фызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым Уры­сыем и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм и Джэджэ межрайон след­ственнэ отдел хэплъагъ.

УкIыгъэ Iоф зэрэзэри­хьагъэм, ышIэзэ зыгорэм имылъку зэригъэфыкъуагъэм къахэкIэу бзылъ­фыгъэр агъэмысэ.

Следствием зэригъэу­нэфыгъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 7-м лажьэ зиIэр инэ-Iосэ бзылъфыгъэу по­селкэу Гончаркэм щы­псэурэм дэжь хьакIапIэ щыIэу зызэдешъохэм ыуж зэгурымыIоныгъэ азыфагу къитэджагъ. Ащ къы­хэкIэу шъэжъыер къышти, бысымым ышъхьэ утын пчъагъэ рихыгъ, шъобжэу тещагъэхэм апкъ къикIэу бзылъфыгъэм а чIыпIэм идунай щихъожьыгъ. Нэужым бзэджашIэм уж­хэр ыгъэкIодынхэ гухэлъ иIэу лIагъэм ыкIыIу гъэзетхэр тырилъхьи, машIор кIидзагъ, ежьым зигъэбылъыжьыгъ. Ащ нэмыкIэу ыукIыгъэм иунэ илъы­гъэ сомэ минищыр ытыгъугъ.

Уголовнэ Iофыр прокуратурэм фагъэхьыгъ, ащ ыуж хьыкумым зэфэхьысыжьхэр ышIыщтых.