Процент 54-м нэсыгъ

АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэ къызэриIуагъэмкIэ, республикэм щыпсэоу коронавирусыкIэм пэшIуекIорэ прививкэр языгъэшIыгъэр процент 54-м нэсыгъ.

Вакцинэм иапэрэ Iахь зыхалъхьагъэр нэбгырэ 155993-рэ, ятIонэрэри зышIыгъэр 108571-рэ мэхъу.

Мэрэтыкъо Рустем къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, узыр къеолIагъэу, иIоф дэеу реани­мацием мы уахътэм илъхэм прививкэр зышIыгъэ зыпари ахэтэп.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат вакцинэм имэхьанэ цIыф­хэм, анахьэу нэжъ-Iужъхэм, икъоу алъыгъэIэсыгъэным анаIэ тырагъэтынэу, вакцинацием епхыгъэ Iофтхьабзэхэм нахь чанэу ауж итынхэу муници­пальнэ образованиехэм япащэхэм къафигъэпытагъ.

— Вакцинэр нахь жъугъэу зыхалъхьаным, «коллективнэ иммунитетыр» пытэным апае амалэу щыIэр зэкIэ жъугъэфедэн фае. Ащ изакъоп, гъунапкъэхэр зиIэ режимым къыдэлъытагъэхэр икъоу агъэцэ­кIэнхэм нахь гъэлъэшыгъэу шъу­лъыплъэныр шIокI зимыIэ Iоф. Комплекснэу зэкIэ зэдэдгъэцакIэмэ ары коронавирусыкIэм зызэриушъомбгъурэр къы­зызэтедгъэуцощтыр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.