«Ошъутенэр» анахь лъэш

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» футболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

КупитIоу гощыгъэхэу командэ 16 пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Финалныкъом команди 4 щызэнэкъокъугъ. «Ошъутенэр» «Мыекъуапэм» текIуагъ. «Спортмастерыр» «МФОК-Ошъутенэм» зыIокIэм пенальтикIэ ешIэгъур къыхьыгъ.

«МФОК-Ошъутенэр» 7:6-у «Мые­къуапэм» текIуи, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. «Ошъутенэр» 2:0-у «Спортмастерым» текIуагъ, апэрэ чIыпIэр фагъэ­шъошагъ.

— «Ошъутенэм» итренер шъхьаIэу Мазлэ Арсен ешIакIоуи щытыгъ, — къытиIуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет икъулыкъушIэу Бзаго Рустам. — Къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ Мазлэ Арсен дидзагъ, ащ фэшI шIухьафтын ратыжьыгъ. Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр зэхэщакIохэм афэразэх.

«Ошъутенэм» ипащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Къулэ Руслъан хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ командэхэм, ешIэкIо анахь дэгъухэу къыхахыгъэхэм афэгушIуагъ. Кубокхэр, щытхъу тхылъхэр, нэмыкI шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

Псауныгъэр ныбжьыкIэхэм агъэпытэнымкIэ, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIонымкIэ нэмыкI спорт зэнэкъокъухэр зэрэзэхащэщтхэр Къулэ Руслъан къыIуагъ.