Мэзпэсхэм яIэпыIэгъух

Кавказ заповедникэу гектар мин 300 фэдиз хъурэр ащ иIофышIэхэм лъэсэу къакIухьэзэ къагъэ­гъунэныр къин. Аужырэ илъэсхэм Iоф­шIэ­нымкIэ зишIуагъэ къэкIорэ фотоловушкэхэр мэз лъагъохэм ахагъэуцох.

Ахэм мэзым щыпсэурэ псэу­шъхьэхэр къаредзэх, благъэу къызакIэрыхьэхэкIэ, сурэтхэр къатырахых. Аппаратхэм Iоф зэрашIа­гъэр, щыкIагъэхэр яIэхэ хъугъэмэ гъэ къэс бжыхьэм ауплъэкIух.

ИкIыгъэ мазэм ащ фэдэ Iоф­тхьабзэхэр заповедникым икъэу­хъумакIохэм агъэцэкIагъэх. Апэ агъэуцугъагъэхэм япчъагъэ хагъэ­хъуагъ. Мы лъэхъаным аппарати 120-м ехъумэ Iоф ашIэ, IэпыIэгъу­шIухэу ахэр яIэх.

Кавказ заповедникым инаучнэ IофышIэу Сергей Трепет къызэриIуагъэмкIэ, «Лаура» зыфиIорэ къэуцупIэм къыщегъэжьагъэу къу­шъхьэу ЧIыгушъхьэ нэсыфэкIэ кIэ­хэу аппаратипшI хагъэуцуагъ, метри 100 зырыз азыфагу илъыр.

Псэушъхьэхэм ятеплъэ, къэсы­мэджагъэхэмэ илъэс реным ахэм къаредзэ, язытет зыфэдэр специа­листхэм арагъашIэ. Мэзыкъохэр, мышъэхэр, мэзпчэнхэр, чIыкъохэр бэрэ ахэм къахэфагъэх. Алъэгъугъэр зэкIэ зэрагъэзэфэжьыщт, илъэс псаум мэзхэм ащыхъугъэм зэфэхьысыжь фашIыщт.

— Техникэм цыхьэ фэпшIынэу щыт, инэу ишIуагъэ къытэкIы. Къы­хэкIы псэушъхьэхэм бжъакъокIэ аппаратыр агъэфыкъоу, мышъэхэм ацэхэмкIэ акъутэу, ау ащ фэдэ бэрэ хъурэп, — къэбарым къы­щыхагъэхъожьыгъ заповедникым ипресс-къулыкъу.

(Тикорр.).