Зэпыугъом федэ къафихьыщта?

Апшъэрэ купым хэт футбол командэхэу Урысыем щызэнэкъокъухэрэм я 14-рэ зэIукIэгъухэр шэкIогъум и 6 – 7-м яIагъэх.

КIэуххэр

«Арсенал» — «Уфа» — 0:0, «Динамо» — «Краснодар» — 1:0, «Крылья Советов» — «Химки» — 3:0, «Шъачэ» — ЦСКА – 4:1, «Урал» — «Зенит» — 0:0, «Ростов» — «Рубин» — 5:1, «Ахмат» — «Нижний Новгород» — 3:1, «Спартак» — «Локомотитв» — 1:1.

Адыгэ къалэм тегъэгушIо

Ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ ифутбол командэ иешIакIэ тегъэ­гушIо. Урысыем икомандэ анахь лъэшхэм ащыщэу ЦСКА-м 4:1-у текIуагъ. Я 16-рэ такъикъым пчъагъэр 3:0 зэрэхъугъэр слортым хэшIыкI фызиIэхэм агъэшIагъо.

Юсуповым я 3-рэ, Кассьеррэ я 14-рэ, 16-рэ такъикъхэм хъагъэм Iэгуаор радзагъ. Юрганловым я 87-рэ такъикъым пчъагъэм хигъэхъуагъ — 4:1. ЦСКА-м иешIакIоу Гайнутдиновым я 57-рэ такъикъым къэлапчъэм Iэгуаор шъхьэкIэ дидзагъ — Алан Дзагоевым угловоир къызетым ыуж.

БэмышIэу «Шъачэ» Санкт-Петербург зыщешIэм, «Зенит» те­кIуагъ. «Шъачэ» итренер шъхьаIэу Владимир Федотовым шъхьэихыгъэу къыIуагъ командэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэным зэрэфэхьазырыр.

Мэшэлахь! «Шъачэ» арэущтэу лъыкIотэщтмэ, Европэм, дунаим цIэрыIо ащыхъущтэу тэгугъэ. Джырэ уахътэ адыгэ кIалэ командэм хэтэп, ащи гугъэхэр тегъэшIых. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгэ Республикэм якIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэхэм, тилъэп­къэгъухэр зыщыпсэурэ хэгъэгу­хэм яеджапIэхэм защызыгъасэхэрэм футболым фэщагъэу ахэтыр пшIы пчъагъэ мэхъу. Анахь IэпэIасэхэм ащыщхэр «Шъачэ» аштэщтхэу, дунэе футболым щашIэщтхэу тэгугъэ.

Хэта лъыкIотэщтыр?

«Крылья Советов» мыгъэ ап­шъэрэ купым къыхэхьагъ. Бэмы­шIэу 1:0-у «Краснодар» текIуагъ, «Химки» 3:0-у къышIуихьыгъ. «Ростов» 5:1-у «Рубин» текIуагъ. 2021 — 2022-рэ илъэс ешIэгъум «Ростов» итренер шъхьаIэхэр гъогогъуи 4 зэблихъугъэх. «Рубин» итренер шъхьаIэу Леонид Слуцкэм къыIуагъ ешIакIохэр зэнэкъокъум икъоу фэмыхьазырхэу. «Локомотив» «Спартак» яешIакIэ зэблахъу ашIоигъу, ау къадэхъущтыр Тхьэм нэмыкI ымышIэу къытщэхъу.

«Краснодар» чIэнагъэу ышIырэр лъэшэу къегоощт. «Динамэр» къызэрэтекIуагъэр дгъэшIагъорэп. «Краснодар» зыIукIэгъэ командэм нахь дэгъоу ешIэзэ, къызэрэтекIорэр гухэкI. Мыгъэ шIозыхьыгъэхэм «Крылья Советов», «Динамо», нэмыкIхэри ащыщых.

«Урал» 0:0-у «Зенит» зэрэдешIагъэр бгъэшIагъо хъущт. Ауж къинэрэ ыкIи апэ ит командэхэр зэрэзэдешIагъэхэм къыхэдгъэщырэр Европэм и Кубок фэбэнэрэ «Зенит» «Ювентус» зыдешIэм ыуж «Урал» IукIагъ, ау зэнэкъокъум икъоу фэмыхьазырэу къэлъэгъуагъ.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Зенит» — 30
2. «Шъачэ» — 27
3. «Динамо» — 26
4. «Локомотив» — 25
5. ЦСКА – 23
6. «Кр. Советов» — 22
7. «Краснодар» — 21
8. «Рубин» — 19
9. «Спартак» — 19
10. «Ахмат» — 18
11. «Ростов» — 16
12. «Уфа» — 14
13. «Н. Новгород» — 14
14. «Арсенал» — 13
15. «Химки» — 12
16. «Урал» — 11.

Зичэзыу зэIукIэгъухэм зэпыугъо афашIыщт. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ футбол командэ дунэе зэнэ­къо­къум зыфегъэхьазыры, пэ­шIорыгъэшъ ешIэгъухэр иIэщтых. Зэпыугъор хэта нахьышIоу зыгъэ­федэщтыр?