АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Наркоманхэм якъыхэгъэщын фэIорышIэ

«Хьадэгъур зыщащэрэр ошIэмэ, макъэ къы­тэгъэIу» зыфиIорэ Урысые Iофтхьабзэм иятIонэрэ уцугъо чъэпыогъум м 18-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс Адыгеим щы­кIуагъ.


Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIыхэрэм пэуцужьыгъэным общественностыр къыхэгъэлэжьэгъэныр, наркотикым пыщэгъэ цIыфхэм ягъэхъужьынкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ахэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэр ары.

Адыгеим иполицие Адыгеим щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм закъыфегъазэ!

Наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIыхэрэм, зэрагъэфедэхэрэм ыкIи наркотик зыхэлъ пкъыгъохэр зэрэIуагъэкIырэм афэгъэхьыгъэ къэбархэм шъуащыгъуазэмэ, хэгъэгу кIоцI къулыкъухэм ятелефон номерхэмкIэ макъэ яжъугъэIунэу тышъолъэIу:

— АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ «ицыхьэшIэгъу телефонэу» (8772) 57-17-27-м, 59-62-48-м, 59-62-54-м е полицием идежурнэ отдел иномерэу 02 (102-м) шъуафытеонэу.

Къэбарэу къытIэкIэжъугъахьэрэм цIыфым ипсауныгъэ ыкIи ищыIэныгъэ къызэтегъэнэжьыгъэнымкIэ бэ елъытыгъэщтыр.

Сомэ миллиони 10 зыосэ хьап- щыпхэр атыгъугъ

Урысыем и МВД иуголовнэ-лъыхъун отделэу Тэхъутэмыкъое районым щыIэм икъу­лыкъушIэхэм илъэс 39-рэ зыныбжь хъулъфы­гъэу ыпэкIэ хьапс зытелъыгъэм тыгъон бзэджэшIагъэ зэрихьагъэу егуцафэхэу къаубытыгъ.

Тыгъон бзэджэшIагъэ зэрэзэрахьагъэм епхыгъэ къэбарыр мы илъэсым Iоныгъом район полицием идежурнэ часть къыIэкIэхьагъ. Следственнэ-оперативнэ купым икъулыкъушIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, бзэджашIэм Яблоновскэм дэт псэупIэм пластикэм хэшIыкIыгъэ шъхьаныгъупчъэр хигъэпкIи ихьагъ. Японием иахъщэхэр, США-м идоллархэр ыкIи осэшхо зиIэ пкъыгъохэу унэм илъыгъэхэр тыгъуакIом къызIэкIигъэхьагъэх. ЗэкIэмкIи зэрарыр сомэ миллиони 10 мэхъу.

УФ-м и Уголовнэ кодекс истатьяу «Тыгъоныр» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу Урысыем и МВД иуголовнэ лъыхъун отделэу Тэхъутэмыкъое районым щыIэм иследственнэ подразделение уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

Полицием икъулыкъушIэхэм къычIэгъэщын Iофтхьабзэхэр зэрахьэхэзэ мы лъэныкъомкIэ ыпэкIэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэу хьапс зытелъыгъэхэр ауплъэ­кIугъэх, къэбарым щыгъуазэ щыIэмэ кIэупчIагъэх. Джарэущтэу тыгъуакIор къычIагъэщынэу хъугъэ.

БзэджашIэр къызаубытым, ытыгъугъэм ызыныкъо къыкъуагъотагъ, ахэр Краснодар краим ирайон горэм гъэтIылъыпIэ щыриIэу щигъэбылъыгъэх.

Хьыкумым иунашъокIэ тыгъуакIом хьапс тыралъхьагъ. Ытыгъугъэм ызыныкъоу амыгъотыжьыгъэм полицием икъулыкъушIэхэр лъэхъух.

Уголовнэ Iофым изэхэфын лъагъэкIуатэ.

Нэбгырэ 37-рэ къаубытыгъ

Чъэпыогъум и 18-м къыщегъэжьагъэу и 24-м нэс Адыгэ Республикэм гъогу хъугъэ- шIэгъэ 11 щагъэунэфыгъ, ахэм зы нэбгырэ ахэкIодагъ, нэбгырэ 14-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

Джащ фэдэу мы уахътэм къыриубытэу зыпари зыхэмыкIодэгъэ гъогу хъугъэ-шIэгъэ 94-рэ агъэунэфыгъ. Ахэм янахьыбэр зыщыхъугъэр Тэхъутэмы­къое районыр ыкIи къалэу Мыекъуапэ.

АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие къызэритырэмкIэ, хъугъэ-шIэгъи 10-у агъэунэфыгъэм лъапсэ фэхъу­гъэр блэгъащэу ыпэ ит автомобилым зэрекIолIагъэхэр, 14-р – псынкIащэу автомобилыр зэрагъэIорышIэщтыгъэр ары. Автомобилэу щытым еутэкIыгъэхэу хъугъэ-шIэгъи 10 агъэунэфыгъ. Ащ нэмыкIэу гъогогъуи 3-рэ машинэр гъогум дэчъэхыгъ.

Джащ фэдэу мы уахътэм къыриубытэу къэралыгъо автоинспекторхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр аукъуа­гъэхэу 2271-рэ къыхагъэщыгъ. Ешъуагъэу автомобилыр зыгъэIорышIэщтыгъэ водитель 37-мэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ, лъэсрыкIо нэбгыри 170-мэ административнэ протоколхэр афызэхагъэуцуагъэх.

АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие икъулыкъушIэхэм водительхэм зафагъазэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу, псынкIащэу земычъэнхэу, гъогум сакъы­ныгъэ къыщызхагъэфэнэу, Iэдэб ахэлъынэу.

Автомобиль мини 2-м ехъу ауплъэкIугъ

Оперативнэ-пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Автомобиль» зыфиIорэм икIэуххэр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ щызэфахьысыжьыгъэх.

Автомобильхэр зэрэIуафыхэрэм ыкIи транспортым зэретыгъохэрэм, джащ фэдэу документ нэпцIхэр, тамыгъэхэр зэрашIыхэрэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ.

ДэкIыгъо Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх хэгъэгу кIоцI къулыкъум ыкIи подразделениехэм яIофышIэхэр. Автомобильхэр зыщагъэгъунэхэрэ, автомобиль пкъыгъо­хэр зыщащэрэ щэпIэ чIыпIэхэр, джащ фэдэу мы лъэныкъомкIэ ыпэкIэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэр полицием икъулыкъушIэхэм ауплъэкIугъэх.

Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэм зэкIэмкIи транспорт мини 2-м ехъу, ащ нэмыкIэу хэушъхьафыкIыгъэ базэм иучет хэт автомобиль ыкIи мотоциклэ мини 4-м ехъу ауплъэкIугъэх.

Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм къакIэлъыкIоу полицием иIофышIэхэм бзэджэшIэгъэ заулэ къычIагъэщыгъ: автомобилыр Iуафыгъэу 1, машинэр атыгъугъэу 1, ОСАГО-м иполис нэпцI ашIыгъэу хъугъэ-шIэгъи 2.

Министерствэм цIыфхэм зафегъазэ уасэ зиIэ пкъы­гъохэр машинэхэм къарамынэнхэу, сигнализациехэр ахагъэуцонэу.

Миллион 1,4-м ехъу ашIуаты­гъугъ

БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыгеим иполицие дэо тхылъи 10 фэдиз къыIэкIэхьагъ гъэпцIакIохэм цIыфхэм яахъщэу сомэ миллион 1,4-м ехъу ашIуатыгъугъэу.

Мыщ щыщэу бзэджэшIэгъи 6-р зыщызэрахьагъэр Мыекъуап. Ащ нэмыкIэу Тэхъутэмыкъое, Мыекъо­пэ, Кощхьэблэ районхэм ыкIи Адыгэкъалэ мыщ епхыгъэ хъугъэ-шIэгъэ зырыз ащызэрахьагъ.

Зыгъэпсэфыгъо мафэхэм Урысыем и МВД имеж­муниципальнэ отделэу «Кошехабльский» зыфиIорэм идежурнэ часть мыщ щыпсэурэ бзылъфыгъэу илъэс 41-рэ зыныбжьым идао къыIэкIэхьагъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, телефон гъэпцIакIом бзылъфыгъэм цыхьэ фишIыгъ. Икартэ илъ ахъщэр шIуамытыгъуным пае «щынэгъончъэ счетым» ригъэхьан фаеу гъэпцIакIом къыгуригъэIуагъ ыкIи счетэу зэригъэхьащтым иномер къыриIозэ, бзылъфыгъэм иахъщэу сомэ мин 520-р зыIэкIигъэхьагъ.

Мыщ фэдэ шIыкIэ дэдэмкIэ Мыекъуапэ щыпсэурэ бзылъфыгъэу илъэс 53-рэ зыныбжьыр бзэджашIэхэм агъэпцIагъ. Банкым иIофышIэу къыраIуи, бзылъфы­гъэм икартэ илъыгъэ ахъщэу сомэ мин 450-р шIуатыгъугъ.

БзэджашIэхэм агъэфедэрэ корпоративнэ номерхэр 8-495-… ыкIи 8-499-…кIэ къырегъажьэх. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае корпоративнэ номерхэр къызIэкIэгъэ­хьэгъуаеу зэрэщымытхэр. ЗэкъодзакIохэм ащ фэдэ номерхэмкIэ гъэпцIэгъэ зекIуакIэхэр зэрахьэх, нэужым чIадзыжьых.

Сыд фэдизэу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм пэ­шIо­рыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэрахьагъэми, цIыфхэм зэдэгущыIэгъухэр адашIыгъэхэми, амышIэрэ цIыфым бэмэ цыхьэ фашIы, ащ къыхэкIыкIэ мылъкоу зэIуа­гъэкIа­гъэр ашIокIоды.

Полицием зызэрэфэбгъэзэн плъэкIыщтыр

БзэджэшIагъэ е хъугъэ-шIагъэ горэ шъулъэгъугъэмэ е шъо шъушъхьэкIэ хэбзэукъоныгъэ къыжъудызэрахьагъэмэ, Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ макъэ ежъугъэIунэу зыкъышъуфегъазэ. Ар шIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ пшIын плъэкIыщт.
Тхьапэм тептхэрэм итынхэ фаехэр:

1. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъоу е ащ Iоф щызышIэу зызыфэбгъазэрэм ыцI, IэнатIэу ыIыгъыр.
2. Зафэзыгъазэрэм ылъэкъуацI, ыцI, ятэ ыцI.
3. Джэуапыр зыдагъэхьыжьыщт адресыр.
4. Ежь ышъхьэкIэ зэрэкIэтхэжьыгъэр ыкIи мафэу зитхыгъэр.
5. ЦIыфым ытхыгъэр къэзыгъэшъыпкъэжьырэ документхэр.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
КIАРЭ Фатим.