ШIэхэу къызэIуахыжьыщт

Тэхъутэмыкъое районымкIэ псэупIэу Прикубанскэм культурэм и Унэу дэтым игъэцэкIэжьын аухыгъ.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» хэхьэрэ Iофтхьабзэм изэшIохын ахъщэу пэIухьагъэр сомэ миллиони 9,98-рэ. Ащ щыщэу федеральнэ бюджетым къыхахыгъэр сомэ миллиони 9,8-рэ. Республикэмрэ районымрэ ахъщэу халъхьагъэр зэфэдиз — 0,09-рэ.

ГъэцэкIэжьын Iофхэм афэгъэ­зэгъагъ ООО-у «Югстройсервисыр». Унашъхьэр, шъхьаныгъуп­чъэхэр зэблахъугъэх. КIашъор, дэпкъхэр агъэцэкIэжьыгъэх. МашIом щыухъумэгъэнхэм, ар гъэфэбэгъэным, электричествэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ IофшIэнхэри агъэцэкIагъэх.

Культурэм и Унэ зыдэщыт чIыпIэр агъэдахэ. ПсырыкIуапIэхэр лъэхъаным диштэхэу агъэпсыгъэх.

Загъэхьазыры

Тэхъутэмыкъое районым куль­турэмкIэ иунэхэм япащэу Къадэ Артур изэфэхьысыжьхэм къащы­хигъэщыгъ Прикубанскэм культурэмкIэ и Унэ ищыкIэгъэщт ме­белыр, концертхэм ащагъэфедэщт техникэр, фэшъхьаф фэIо-фашIэхэр зэрагъэхьазыр­хэрэр.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ гъэцэкIэжьын, зэхэщэн Iофхэр зэрэрекIокIыгъэхэм ыгъэрэзагъ. Правительствэм, анахьэу рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, яшIуагъэкIэ шэпхъэ лъагэхэм адиштэу культурэм иунэхэр, тхылъеджапIэхэр Адыгеим щызэтырагъэпсыхьажьых.

Псэйтыку культурэм и УнакIэ щашIы. Пэнэхэс модельнэ тхылъ­еджапIэр щагъэпсы. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыпкъырыкIэу Тэхъутэмыкъое районым щыкIорэ зэхъокIыныгъэхэм тагъэ­гушIо. ПсэолъэшI IофшIэнхэр зэрэлъагъэкIуатэхэрэм да­кIоу, ящыкIэгъэщт кадрэхэм яегъэ­джэн, ягъэхьазырын пы­лъых.

Сахьидэкъо Нурбый.