Тызэгъусэу тыпэшIуекIон фае

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ медицинэм иIофышIэхэм алъэкI къагъанэрэп, зыгъэпсэфыгъо ямыIэу япшъэрылъхэр агъэцакIэх.

Ау мы аужырэ мазэхэм язэ­фэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, узыр къызэолIагъэ­хэм, ащ ыпкъ къикIыкIэ зи­дунай зыхъожьыгъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ.

Зэпахырэ узым пэуцужьы­гъэным фытегъэпсыхьэгъэ вак­цинэ зэфэшъхьафхэр непэ Урысыем щагъэфедэх. Ахэр шэпхъэшIухэм зэрадиштэхэрэр, шIуагъэ къызэратырэр къэралыгъуабэмэ зэхашIагъ. Узым къыгъэлъэгъуагъ медицинэ сэнэхьатым тищыIэныгъэ чIыпIэшхо зэрэщиубытырэр, ащ мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи цIыфым ипсауныгъэрэ ищыIэныгъэрэ анахь лъапIэ дунаим зэрэте­мытыр.

Коронавирусым пэшIуекIо­гъэнымкIэ ипшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу егъэцакIэх ыкIи къоджэдэсхэм IэпыIэгъу афэхъу АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ къэралыгъо учреж­дениеу «Адыгэкъалэ имежрайон сымэджэщэу К. М. Батмэным ыцIэ зыхьырэм» и Теуцожь сымэджэщ поликлиникэ иучастковэ врач-терапевтэу, кардиологэу Хъут Рузанэ.

— Коронавирусым пэшIуе­кIогъэным, цIыфхэм вакцина­циер акIуным фэщэгъэнхэм амалэу тиIэр зэкIэ етэхьылIэ. Къытэпхыгъэ псэупIэхэр къэткIухьэхэзэ прививкэ зышIы зышIоигъохэр етэгъэблагъэх, вакцинацием мэхьанэу иIэр къафэтэIуатэ, сымаджэхэм уп­чIэжьэгъу тафэхъу. Медикхэм язакъоу мы узым пэуцужьынхэ алъэкIыщтэп, арышъ, ар цIыф­хэм къагурыIоным, пстэуми тызэкъотыным мэхьанэшхо иI, — еIо Рузанэ.

Хъут Рузанэ зэпхыгъэ терапевтическэ участкэм нэбгырэ 1941-рэ хэтхагъ. Ахэм ащыщэу 599-мэ вакцинациер акIугъ, нэбгырэ 266-рэ сымэджагъэх. Тыгъуасэ ехъулIэу коронави­русым пэшIуекIорэ прививкэр Теуцожь районым щыпсэурэ нэбгырэ 5487-мэ арагъэшIыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.