НыбжьыкIэхэм яуплъэкIун тегъэгугъэ

Хэгъэгум волейболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ.

ЯтIонэрэ едзыгъом хэхьэрэ ешIэгъухэр едгъэжьагъэх, — къы­тиIуагъ Мыекъопэ «Динамо-­МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. — Нахь ныбжьыкIаIохэм яIэпэIэсэныгъэ тыуплъэкIуным фэшI Краснодар краим икомандэу ЦОП-м дешIагъэх.

Спорт зэнэкъокъур ары ныбжьыкIэхэм яухьазырыныгъэ зыщапсыхьэрэр. Непэ ацIэхэр къетымыIохэу спортышхом цIэрыIо щыхъунхэу тафэлъаIо.

КIэуххэр

«Динамо-МГТУ» — ЦОП — 3:0 (25:14, 25:21, 25:14).
ШэкIогъум и 6-м Мыекъуапэ щызэIукIагъэх.

ЯтIонэрэ мафэр

«Динамо-МГТУ» — ЦОП — 3:1 (25:15, 25:11, 21:25, 25:17).

Ящэнэрэ едзыгъом хэхьэрэ ешIэгъухэр Iоныгъом и 25 – 29-м Мыекъуапэ щыкIощтых. «Грозный» Грозный, «Дагъыстан» Махачкала, ЦОП Краснодар край, «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ тикъалэ щызэIукIэщтых.

Адыгеим иволейбол командэ финалым хэфэным фэбанэ.