МэфэкI шIухьафтын

КъокIыпIэ боевой шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэу къалэу Одинцово щыкIуагъэхэм Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэр ахэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэгъэгум изэнэ- къокъу ыкIи Урысыем и Кубок афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм медальхэр къащихьыгъэх.

Илъэс 16-м нэс зыныбжьхэр зэхэпхъэгъэ купым щызэIукIагъэх. Адыгеим щапIугъэ Лиана Штаховам апэрэ чIыпIэр къыдихи, дышъэр къыфагъэшъошагъ, Кристина Спиридоновам тыжьыныр къыхьыгъ.

Зыныбжь икъугъэхэм язэнэкъокъу Александр Рудь ящэнэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Илъэс 16 – 17 зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм Лиана Штаховам джэрзыр къащихьыгъ.

Командэхэм язэнэкъокъу Лиана Штаховамрэ Кристина Спиридоновамрэ ухьазырыныгъэ дэгъу къыщагъэлъэгъуагъ, ятIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м тибэнакIохэм зыщагъасэ. Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс япащ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьаткъо Ахьмэд зыцIэ къетIогъэ бэнакIохэр егъасэх.

— Тиспорт еджапIэ ипащэу Хъот Юныс, гъогу чыжьэ тытехьанымкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу. ЗэхэщакIохэр Адыгеим ибэнакIохэм къащытхъугъэх. Москва, Ленинград хэкухэм, федеральнэ шъолъырхэм къарыкIыгъэ бэнакIохэр 600-м ехъущты- гъэх. Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм гущыIэгъу тафэхъугъ, Адыгэ Республикэм ехьылIэгъэ къэбархэр къафэтIотагъэх, ежьхэми такIэупчIагъ, — къытиIуагъ Хьаткъо Ахьмэд. – Тиспорт шъошэ кIэракIэхэм адыгэ быракъым исурэт атедзагъ, бэмэ шIэхэу тыкъашIэжьы.

— Урысыем ишъолъырхэм яспортсменхэр, Адыгэ Рес- публикэм щыщхэр зэхэуцохэзэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх, телефонхэмкIэ зэфытеонхэу зэзэгъыгъэх, — къеIуатэ республикэ спорт еджапIэу N 2-м ипащэу Хъот Юныс. – Спортым лъэпкъхэр зэфещэх. ТибэнакIохэм Москва хэкум гъэхъагъэу щашIыгъэр Урысыем имэфэкI — лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэтэгъэхьы.