Адыгеим икIыгъэу хэлажьэ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ Автономнэ мыкоммерческэ организациеу «Россия – страна возможностей» зыфиIорэм студентхэм язэнэкъокъоу зэхищагъэм ифиналныкъо Къыблэ федеральнэ шъолъырым щэкIо.

«Твой Ход» ащ зэреджагъэхэр. Чъэпыогъум и 19-р ары зырагъэжьагъэр, шэкIогъум и 4-м нэс кIощт, Урысыем и Къыблэ шъолъыр исубъект зэфэшъхьаф- хэм къарыкIыгъэу студент 1200-рэ ащ щызэхэхьагъ.

Iофтхьабзэм хэлажьэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентэу Павел Дорошенкэр. «Создаю новое» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ зэнэкъокъум иапэрэ уцугъохэр къызэпичыгъэх ыкIи гъэсэныгъэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу «Навык, опыт, специализация или хобби: как будут учить в 2035-м году» зыфиIорэр ыгъэхьазырыгъ.

Павел Дорошенкэр Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз ишъолъыр къутамэу АР-м щыIэм ипащэ игуадз, университетым общественнэ Iофэу щызэрахьэхэрэми чанэу ахэлажьэ. Зэнэкъо- къум ифиналныкъо гухэлъ теубытагъэ иIэу екIолIагъ.

— Мы Iофтхьабзэм тызэсэгъэ щыIакIэу непэ тызхэтым нэмыкI шъыпкъэу урегъэплъы, — къыIуагъ ащ. – Амалэу, кIуачIэу сиIэр, сэркIэ нахь Iэрыфэгъу хъущт чIыпIэу коллективым щысыубытыщтыр къызгурыIонхэу сыфай. «Командэм» имэхьанэ, ахэр зэрэзэтефыгъэхэр, зэрэзэхэтхэр зэзгъэшIэным лъэшэу сыпылъ. «Твой Ход» зыфиIорэ зэнэкъокъур мы темэр зэхэсфынымкIэ къыздеIэнэу сыщэгугъы. ТекIоныгъэр къыщыдэсхынэуи сыфаешъ, амалэу сиIэр есхьылIэщт.

Зэнэкъокъум ифиналныкъо очнэ шIыкIэм тетэу федеральнэ шъолъырхэм зэкIэми ащыкIощт. Нэбгырэ мини 10 фэдиз зэкIэмкIи ащ хэлэжьэщт. Ахэм нэбгырэ 200-у къахахыщтмэ сомэ миллион зырыз аратыщт. Ар проект егъэ- жьапIэ ашIын алъэкIыщт, псэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэм пэIуагъэхьанэуи фитыныгъэ яI.
ПстэумкIи Iофтхьабзэм хэлэжьэнэу нэбгырэ мин 560-мэ тхылъхэр къатыгъагъ.