Хэта анахь лъэшыр?

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 13-рэ ешIэгъухэр чъэпыогъум и 29 – 31-м яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Зенит» — «Динамо» — 4:1. «Рубин» — ЦСКА – 1:0, «Спартак» — «Ростов» — 1:1, «Краснодар» — «Крылья Советов» — 0:1, «Нижний Новгород» — «Локомотив» — 1:2, «Уфа» — «Ахмат» — 1:0, «Арсенал» — «Шъачэ» — 1:2, «Химки» — «Урал» — 0:0.
«Зенит» иешIакIэ хегъахъо. «Спартак» 7:1-у, «Динамэм» 4:1-у атекIуагъ. Европэм и Кубок фэбанэзэ иешIэгъухэр къыхьыхэ зыхъукIэ, «Зенит» командэ лъэш- хэм ахалъытэщт.

Аужырэ такъикъхэр

«Спартак» 1:0-у «Ростов» текIозэ, я 90+5 такъикъым Глебовым «Спартак» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ – 1:1, «Локомотив» аужырэ такъикъым хъагъэм Iэгуаор ридзи, 2:1-у зэIукIэгъур ыхьыгъ.

«Шъачэ» иешIакIоу Кассьеррэ я 79-рэ такъикъым «Арсенал» икъэлапчъэ ятIонэрэ Iэгуаор дидзагъ. «Рубин» ЦСКА-м зыIокIэм я 90+1 такъикъым Костюковым хъагъэм Iэгуаор ридзагъ – 1:0.

ЗэIукIэгъур аухыфэ текIоны- гъэм фэбэнэрэ командэхэм гъэ- хъагъэ ашIы. «Краснодар» командэ къызэрыкIоу «Крылья Советов» текIон фэягъэу тэлъытэ, ау пчъа- гъэр 0:1-у зэIукIэгъур аухыгъ. Аужырэ илъэсхэм «Краснодар» «Динамэм» текIон ылъэкIырэп. ШэкIогъум и 6-м Краснодар» «Динамэм» Москва щыIукIэщт, кIэухэу ащ фэхъущтым тшIогъэшIэгъонэу тежэ.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 29
2. «Локомотив» — 24
3. «Шъачэ» — 24
4. «Динамо» — 23
5. ЦСКА – 23
6. «Краснодар» — 21
7. «Кр. Советов» — 19
8. «Рубин» -19
9. «Спартак» — 18
10. «Ахмат» — 15
11. «Н. Новгород» — 14
12. «Ростов» — 13
13. «Уфа» — 13
14. «Арсенал» — 12
15. «Химки» — 12
16. «Урал» — 10.

Я 14-рэ ешIэгъухэр

6. 11
«Арсенал» — «Уфа»
«Динамо» — «Краснодар»
«Кр. Советов» — «Химки»
«Шъачэ» — ЦСКА
7.11
«Урал» — «Зенит»
«Ростов» — «Рубин»
«Ахмат» — «Н. Новгород»
«Спартак» — «Локомотив»