Процент 65-кIэ нахьыбэ хъугъэ

2021-рэ илъэсым ищылэ мазэ щегъэжьагъэу Iоныгъом нэс Адыгеим фэтэр мини 3,5-рэ щатыгъ. Ахэм зэкIэмкIи квадратнэ метрэ мин 269,2-рэ арылъ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ар проценти 165,4-рэ мэхъу.

ПсэупIэхэр зэкIэ пштэмэ, ахэм арылъ квадратнэ метрэ мин 66,3-р къэлэ чIыпIэхэм ащатыгъэх. 2020-рэ илъэсым ищылэ-Iоныгъо мазэхэм ягъэпшагъэмэ, проценти 103,2-рэ ар мэхъу. Къоджэ псэупIэхэм ащашIыгъэр квадратнэ метрэ мин 203-рэ, ыпэрэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр фэди 2,1-кIэ нахьыб.

Унэу атыгъэр зэкIэ пштэмэ, процент 66,7-р унэе псэупIэхэм ателъытагъ, ыпэрэ илъэсым ар процент 64,6-рэ хъущтыгъэ.

Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, пстэумкIи унэе псэупIэ мин 1,3-рэ республикэм щатыгъ, ахэм квадратнэ метрэ мини 179,7-рэ арылъ, блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар проценти 170,9-рэ мэхъу.