Анахь дэгъухэр къыхахых

Къоджэ культурэм и Унэу Фэдз дэтыр Кощхьэблэ районым ыцIэкIэ шъолъыр зэнэкъокъум хэлажьэ.

«2021-рэ илъэсымкIэ культурэм и Унэ анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъоу Адыгэ Республикэм щыкIорэм иятIонэрэ едзыгъо зэфахьысыжьыщт. Апэрэ едзы­гъом Кощхьэблэ районым культурэмкIэ и Унэ 13 хэлэжьагъ.

Районым ипсэупIэу Вольнэм культурэмкIэ и Унэ ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Натырбые дэтым ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Фэдз культурэмкIэ и Унэ апэрэ чIыпIэр Кощхьэблэ районым щыфагъэшъошагъ. Районым ыцIэкIэ ятIонэрэ кIэух едзыгъом Фэдз культурэмкIэ и Унэ хэлажьэ.

Къуаджэм къыщызэIуахыгъ

2020-рэ илъэсым культурэм и Унэ кIэу агъэпси, Фэдз къыщызэIуа­хыгъ. Лъэпкъ проектэу «Куль­турэм» хэхьэрэ Iофтхьабзэхэм ар ащыщ.
Апэрэ мафэхэм къащыубла­гъэу культурэм и Унэ лъэныкъуабэ къызэлъиубытызэ Iоф ешIэ. Кружокитф щызэхащагъ. КъэшъокIо кIэлэцIыкIу ансамблэу «Асса» зыфиIорэр, орэдыIохэр зыхэт кIэлэцIыкIу купыр, художественнэ еджэным фэгъэхьыгъэу «Искусствэм игущыI» зыфиIорэр, кIэлэцIыкIу драматическэ кружокэу «Насыпыр». Фольклорнэ лъэпкъ купэу «Дэхэнэфым» кIэлэцIыкIухэ­ри, зыныбжь икъугъэхэри хэтых.

Композитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умар Фэдз щыщ. Ащ итворчествэ зышIогъэшIэгъонхэр купым хэтых. Бзылъфыгъэхэм якуп хэ­хьагъэхэр сэнаущыгъэ зыхэлъхэм язакъоп. ЩыIэныгъэм ашIогъэшIэгъонэу халъагъорэм, нэмыкIхэм атегущыIэх, зэгъэпшэнхэр ашIых.
Нэбгырэ 244-рэ кружокхэм, купхэм ахэтхэу яIофшIэн агъэца­кIэ. Языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным фэшI шIыкIабэ къызэрагъотыщтым пылъых.

АгъэцэкIэжьыгъэх

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» хэхьэрэ Iофтхьабзэу агъэцакIэрэр макIэп. Кощхьэблэ районым къо­джэ культурэм иуни 3-мэ гъэцэ­кIэжьын IофшIэнхэр ащыкIуагъэх. Дмитриевскэм, Казенно-Кужорскэм, Вольненскэм культурэм иунэу адэтхэр зэтырагъэпсыхьа­жьыгъэх.

— ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэтлъытэхэзэ культурэм иунэ­хэр дгъэцэкIэжьыгъэх, техникэу ачIэдгъэуцуагъэр лъэхъаным де­штэ, — къыIуагъ Кощхьэблэ районым иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Хъурей Рауф. — Районым щыпсэурэ лъэпкъ­хэм якультурэ, ятарихъ къэухъумэгъэныр, языгъэпсэфыгъо уахътэ гум рихьэу агъэкIоныр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ахэтэлъытэх.

Зэнэкъокъум икIэуххэр Кощхьэблэ районым щызэфахьысыжьыгъэх, республикэмкIэ культурэм иунэ анахь дэгъухэм ацIэхэр къыраIощтых.