Чъэпыогъум и 28-м къыщегъэжьагъэу зэфашIых

Къэралыгъоми, Адыгэ Республикэми коронавирусымкIэ эпидемиологие Iофхэм язытет зэрэхъугъэм епхыгъэу тишъолъыр гъунэпкъэ гъэнэфагъэхэр щагъэпытагъэх.

Чъэпыогъум и 28-м къыщегъэжьагъэу шэкIогъум и 10-м нэс кинотеатрэхэм, кальян зыщешъохэрэ ыкIи чэщрэ Iоф зышIэрэ клубхэм, нэмыкI зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэу щэпIэ гупчэшхохэм ахэтхэм яIофшIэн къызэтырагъэуцо.

ХьакIэщхэм ыкIи зыгъэпсэфыпIэ базэхэм къащыуцухэрэм QR-кодхэм ямызакъоу, коронавирусыр зэрямыIэр къэзыушыхьатырэ ПЦР аIыгъын фае.

«Республикэм щыпсэухэрэм Iофхэм язытет икъоу къагурыIон ыкIи сыд фэдэрэ лъэныкъокIи шапхъэхэр укъуагъэ мыхъунхэм анаIэ тырагъэтын фае. Эпидемиологие лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет гъэтэрэзыгъэным пае узым зызэриушъомбгъурэм къыкIегъэчыгъэн фае. ЦIыфхэм ящыIэныгъ зигугъу тшIырэр», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Iоф зыщытымышIэщт мафэхэу агъэнэфагъэхэм егъэлыягъэу унэхэм къарымыкIынхэу, социальнэ зэIукIэгъухэр агъэмэкIэнхэу ыкIи коронавирусым пэуцужьырэ прививкэр зымышIыгъэхэм вакцинэр зыхарагъэлъхьанэу врачхэр къыфэджэх.