Игъо ифагъэхэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «ЧелБаскет» Челябинск – 92:98 (27:30, 24:25, 19:23, 22:20).

Чъэпыогъум и 27-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.


«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 10, Рябов – 2, Суслов – 3, Александров – 5, Гапошин – 27, Милютин – 7, Еремин – 5, Сизов – 21, Кочнев – 12.
ЕшIэгъур аухынымкIэ такъикъи 3 къэнагъэу пчъагъэр 85:96-у щытыгъ. А. Гапошиным гъогогъуи 2 хъагъэм Iэгуаор редзэ – 89:96-рэ, къэнагъэр такъикъи 2-м нахь макI. П. Сизовым пчъагъэм хегъа­хъо – 91:96-рэ. «Динамо-МГТУ-р» текIоныгъэм фэбэнэнэу джыри уахътэ щыI, ау…

«ЧелБаскетыр» ыпэкIэ къилъи, хъурджанэм Iэгуаор зыредзэм, гугъэм ылъапсэ къыкIичыгъ, зэIукIэгъур аухыным фэшI къэнагъэр нэгъэупIэпIэгъу 15, пчъагъэр – 91:98-рэ.

Мыекъуапэрэ Челябинскэрэ якомандэхэр ятIонэрэу тыгъуасэ зэдешIагъэх.