Мыекъуапэ щызэхащэщт

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIощт.

ШэкIогъум и 4 — 6-м зэIукIэгъухэр зэхэтщэщтых, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам. — Илъэс 16 — 18 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щыбэнэщтых.

Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ нэбгырэ 40 фэдиз хэтыщт. Краснодар краим, Ростов ыкIи Волгоград хэкухэм, нэмыкIхэм яныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъощт. БэнэкIо 400 фэдиз Мыекъуапэ щызэIукIэщт.

Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщызыхьыгъэхэ Мэл­гощ Адам, Кобл Рэмэзан, Екатерина Соловьевар, Нащ Расул, фэшъхьафхэри Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых, медальхэм афэбэнэщтых.