Илъэсым ианахь чIыпIэ тхылъеджэпIэ дэгъур

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо программэу «Культурэм хэхъоныгъэ ышIы­ныр» зыфиIоу 2021-рэ илъэсым телъытагъэм епхыгъэу Iофтхьабзэхэр зэшIуахых. Ахэм зэу ащыщ АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ культурэмкIэ Мини­стерствэр къыдеIэзэ жъоныгъуакIэм щегъэжьагъэу чъэпыогъум нэс республикэ зэнэкъокъоу щытхъуцIэу «2021-рэ илъэсымкIэ муниципальнэ тхылъеджэпIэ анахь дэгъур» ыIоу Адыгеим ит гупчэ тхылъеджапIэхэр зыхэлэжьагъэхэр.

Iофтхьабзэм имурад шъхьэIагъэр тхылъеджапIэхэм яIофшIэн агъэчаныныр, цIыфхэм IофшIэкIэ амал дэгъухэр апагъохынхэр, тхылъым кIагъэгушIунхэр, тхылъеджэхэм япчъагъэ хагъэхъоныр, ясэнэхьат хэшIыкIэу фыряIэр, якультурэ къагъэлъэгъоныр ыкIи АдыгеимкIэ чIыпIэ тхылъеджапIэхэм къахэщэу, пэрытныгъэр зытефэрэр къыхэгъэщыгъэныр ары.

Зэнэкъокъум чIыпIэхэр мыщ фэдэу щагъэнэфагъэх:

А I-рэ чIыпIэр фагъэшъо­шагъ Гупчэ къэлэ тхылъеджапIэу къалэу Мыекъуапэ дэтым (ащ ипащэр Ирина Михайловар ары). Дипломыр, шIухьафтын сертификатэу сомэ мин 42-рэ зэрытыр ратыгъэх.

Я II-рэ чIыпIэр къыдихыгъ Красногвардейскэ районымкIэ Белосельскэ чIыпIэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 2-м (библиотекарыр Ольга Гладуновар). Дипломыр, ахъщэ шIухьафтынэу мин 37-р фагъэшъошагъэх.

Я III-рэ чIыпIэр ыубытыгъ Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Каменномостскэм дэт тхылъ­еджа­пIэм (библиотекарыр Галина Христиненкэр). Дипломыр, ахъщэ сертификатэу сомэ мин 30 хъурэр ратыгъэх.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм зэфэдэу дипломхэр афагъэшъо­шагъэх:

Джэджэ МЦБС-мкIэ Келермесскэ чIыпIэ тхылъеджэпIэ-къу­тамэу N 6-м (Iэшъхьэтетыр – Марина Черкашинар).

Шэуджэн районымкIэ Шэу­джэн МЦБС-м хэхьэрэ Заревскэ чIыпIэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 12-м (пащэр – Любовь Шарповар).

Кощхьэблэ районымкIэ Фэдз чIыпIэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 9-м (пащэр – Iапыч Нэфсэт).

Тэхъутэмыкъое МЦБС-мкIэ Инэм дэт къэлэ тхылъеджапIэу N 1-м (пащэр – Шъэо Эмм). Адыгэкъэлэ ЦБС-мкIэ Псэкъупсэ чIыпIэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 3-м ( библиотекарыр – НапцIэкъо Сим).

Теуцожь МЦБС-мкIэ Къунчыкъохьэблэ чIыпIэ тхылъеджэпIэ къутамэу N 5-м (пащэр – ЖакIэмыкъо Мир).

Культурэм иIофышIэхэм я Адыгэ республикэ профсоюз организацие ыцIэкIэ ахъщэ шIухьафтыныр фагъэшъошагъ Шэуджэн районымкIэ Заревскэ чIыпIэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 12-м (Iэшъхьэтетыр – Любовь Шарпова).

Мамырыкъо Нуриет.