Агу рехьы

Москва и Къэралыгъо академическэ филармоние илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концертыр онлайн шIыкIэм тетэу зэхащагъ.

Урысыем и Лъэпкъ оркестрэ, трубамкIэ орэдышъор къезыгъэIорэ Вадим Эйленкриг къатыгъэ концертыр гъэшIэгъонэу кIуагъэ, дирижерыр Денис Власенко.

Классикэм хэхьэгъэ произведениехэр, кинофильмхэм ащызэхэтхырэ орэдхэр, Родриго, Артемьевым, нэмыкIхэм аусыгъэхэр пчыхьэзэхахьэм щыIугъэх.

— Лъэпкъ проектэу «Культурэм» ишIуагъэкIэ виртуальнэ концерт къэтыпIэхэр тиIэхэ хъугъэх, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние ипащэу Къулэ Мыхьамэт. — Онлайн-къэтынхэр 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхэтэщэх. Искусствэр зыгу рихьыхэрэр ягуапэу яплъых. 2021-рэ илъэсым концертих филармонием щыкIуагъ.

Сахьидэкъо Нурбый.