Тизэпхыныгъэ щыIэныгъэм щэпытэ

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тыпэгъокIызэ, зэфэхьысыжьхэр тэшIых.

Адыгеим испорт псэуалъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ. Аужырэ илъэсхэм стадионхэр, спорт унэшхохэр республикэм щагъэпсыгъэх, хэгъэгум изэнэ­къокъухэр нахьыбэрэ щызэхащэхэу рагъэжьагъ.

Урысыем дзюдомкIэ изэнэ­къокъу Адыгэ къэралыгъо университетым испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм игъэкIотыгъэу щыкIуагъ. Хэгъэгум ибэнэкIо 500-м нахьыбэ зэнэкъокъум хэлэжьагъ. Шъо­лъыр 61-мэ яспортсменхэр тиреспубликэ щыIагъэх.

ГукъэкIыжьхэр

— Зэнэкъокъур дэгъоу Мые­къуапэ щыкIуагъ, — къеIуатэ Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ хъулъфыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Урысыем, Адыгэ Респуб­ликэм язаслуженнэ тренерэу Тао Хьасанбый. — Къэбэртэе-Бэлъкъарым сыкъыщыхъугъ. СыныбжьыкIэу Мыекъуапэ ибэнэпIэ еджапIэ сы­къэкIуагъ. Адыгеим лъэшэу сыфэраз. СпортымкIэ пэщэ дэгъухэр сиIа­гъэх, цIыфышIухэм саIукIагъ. Спортым гъэ­хъагъэу щысшIыгъэхэм яегъэжьэпIагъэр Адыгеир ары.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къыухыгъ, Олимпиадэ джэгунхэм, дунэе зэнэкъокъухэм медальхэр къащихьыгъ, спортышхом Хь. Таор щызэлъашIагъ.

Мудрэнэ Бислъани Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым къыщыхъугъ. КIэлэцIыкIоу Мыекъуапэ къэ­кIуагъ, Адыгэ республикэ гимназием щеджагъ, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащыди­хыгъ.

— Хьэпэе зэшхэу Арамбыйрэ Хьамидэрэ самбэмкIэ ситренерхэу зэнэкъокъумэ сахэлажьэзэ спортым сыщылъыкIотагъ, — къе­Iуатэ Мудрэнэ Бислъан. — ЗэкIэ тренерэу сиIагъэхэм сафэраз.

Мыекъуапэ щеплъыгъэх

Урысыем дзюдомкIэ изэнэ­къокъу Мыекъуапэ Iоныгъом щы­кIуагъ. Хь. Таор, Б. Мудранэр алырэгъухэм ащыкIогъэ бэнэгъухэм ягуапэу яплъыгъэх.

— Олимпиадэ джэгунхэу 2024-рэ илъэсым Париж щыкIощтхэм зафэтэгъэхьазыры. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм, бэнэкIо IэпэIасэхэм такIырыплъыгъ. Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ хэдгъэхьащтхэм якъыхэхын тыпылъ, — къытиIуагъ Хь. Таом.

— Хэгъэгум изэнэ­къокъу Мыекъуапэ щырамы­гъажьэзэ Тао Хьасанбый, Мудрэнэ Бислъан Адыгеим дзюдомкIэ иныбжьыкIэхэм зызэрагъасэрэм еплъы­гъэх, анахь IэпэIасэхэр къыхагъэщыгъэх, — къе­Iуатэ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьа­Iэу Бастэ Сэлымэ. — ЗыкъызэIузы­-хын зылъэкIыщт ныбжьыкIабэ зэрэтиIэм тегъэгушIо.

Зэфэхьысыжьхэм къапкъырэкIы

Гурыт еджапIэхэм якIэлэегъа­джэхэм, спорт еджапIэхэм ятренерхэм ялъытыгъэр бэ.

— Зэпхыныгъэу тиIэр дгъэпытэщт, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Бастэ Сэлымэ. — Хэгъэгум изэнэкъокъу Мые­къуапэ зэрэщыкIуагъэр зэфэтэхьысыжьы. Опыт пэрытэу шъо­лъырхэм яIэр къызфэдгъэфедэщт.

Чъэпыогъум и 1 — 3-м Къыб­лэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Илъэс 18-м нэс зыныбжьхэр алырэ­гъум щызэбэныгъэх. Анахь IэпэIасэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм, кIуачIэр бэнакIохэм зэрапсыхьащтым, охътэ чыжьэм телъытагъэу тренерхэм Iоф зыдашIэщт лъэныкъохэр гъэнэфэгъэнхэм зэхэщакIохэр апылъых.

Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэ Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щагъэсэрэ ныбжьыкIэхэр дунаим, Европэм язэнэ­къокъухэм, Олимпиадэ джэгунхэм нахьыбэ хъухэу ахэлэжьэнхэу, ямедальхэмкIэ тагъэгу­шIонэу, Адыгэ Республикэм ибыракъ лъагэу ащаIэтынэу афэтэIо.

Спортым ишIуагъэкIэ Адыгеир Урысыем, дунаим нахьышIоу ащашIэ хъугъэ. Тиреспубликэ зыщагъэпсэфынэу, тичIыопс зэзыгъэлъэгъунэу къакIохэрэм япчъагъи хэхъо. Адыгеим икъэ­ралыгъо гъэпсыкIэ лъэпкъхэр зэфещэх, язэпхыныгъэ щыIэныгъэм щэпытэ.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэм арытхэр: Мудрэнэ Бислъан, Тао Хьасанбый, Бастэ Сэлым; Мудрэнэ Бислъан (джабгъумкIэ щыт) тренерэу Джони Липаридзе ебэны.