Рэхьатныгъэ зыми иIэп

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт футбол командэхэм я 12-рэ ешIэгъухэр чъэпыогъум и 22 – 25-м яIагъэх.

Зэфэхьысыжьхэр

«Динамо» — «Химки» — 4:1, «Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4, «Ростов» — «Арсенал» — 4:0, ЦСКА – «Крылья Советов» — 3:1, «Уфа» — «Рубин» — 1:1, «Ахмат» — «Урал» — 1:0, «Зенит» — «Спартак» — 7:1, «Локомотив» — «Шъачэ» — 2:1.

Хэта зышIэщты­гъэр?

Дунаим щызэлъашIэрэ къэлэпчъэIутэу Лев Яшиным фэ­гъэхьыгъэ шIэжь зэIукIэгъум «Динамэр» 4:1-у «Химки» щыте­кIуагъ. «Динамэр» дэгъоу ешIагъ, «Химки» текIоныгъэр къыдихын ылъэкIынэу щытыгъэп. ЗэIукIэ­гъум ыуж «Химки» итренер шъхьаIэу Игорь Черевченкэр иIэнатIэ IукIыжьыгъ.

«Зенит» «Спартак» зыдешIэм, 7:1-у текIоныгъэр къыдихыщтмэ хэта зышIагъэр? Азмун ыкIи Мос­товоим тIорытIо къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ, Дзюбэ пенальтикIэ пчъагъэм хигъэхъуагъ. Азмун шъхьэкIэ Iэгуаом еуи, хъагъэм зэрэридзагъэр бгъэшIэгъонэу щыт. Шэпхъэ лъагэхэм адиштэу Iэпэ­Iэсэныгъэ ин къыгъэлъэгъуагъ.

Анахьэу къыхэдгъэщырэр «Спартак» иешIакIэ къызэримыгъотыгъэр, ухъумакIохэр бащэрэ зэрэхэукъощтыгъэхэр ары. «Зенит» итренер шъхьаIэу Сергей Семак изэфэхьысыжьхэр щыIэныгъэм къыпкъырэкIых.

— Ащ фэди мэхъу, — къы­Iуагъ С. Семак. — Зы ешIэгъум къэлапчъэм Iэгуаор бэрэ щыдэудзэн олъэкIы. «Арсенал» тызыдешIэм, хъагъэм Iэгуаор итыдзэн тлъэкIыгъэп…

«Спартак» зыкIи 1:7-у ешIэ­гъур шIуахьыгъэп. Командэм хэтхэм, тренерхэм къызэраIуагъэу, зэ­фэхьысыжьхэр ашIыщтых, яешIакIэ хагъэхъощт.

ИIэнатIэ къыIунэжьыгъ

«Спартак» итренер шъхьаIэу Р. Виторие иIэнатIэ къыIунэ­жьыгъ. ЗэрэхъурэмкIэ, командэм ащ цыхьэ фешIы.

«Краснодар» къахэщы

Апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэн зылъэкIыщтхэм «Краснодар» ахалъытэ. Нижний Новгород зыщешIэм къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзэнэу «Краснодар» амалхэр бэрэ иIагъэх. Пенальтир Кардобэ зегъэцакIэм, къэлапчъэм блэугъ. Краснодар икъэлэпчъэIутэу Мат­вей Сафоновыр цыхьэшIэгъоу ешIагъ.

«Ростов» ауж къинэхэрэм къа­хэкIыжьы. «Ахмат» зэхъокIыныгъэхэр щэкIох. Тренер шъхьаIэу А. Талалаевым къыIуагъ командэр зэнэкъокъум щылъыкIотэным фэшI уахътэ зэрищыкIагъэр. ЦСКА-р медальхэм афэбанэ, ау къыдэ­хъущтыр къэшIэгъуае.

«Динамэр», «Шъачэ», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» апэ итхэм ащыщ хъущтхэу мэгугъэх. Ащ фэдэ екIолIакIэм хэгъэ­гум изэнэкъокъу къегъэбаи, ауж къинэхэрэр апшъэрэ купым къы­хэзынхэу фаехэп.

ЧIыпIэу зыдэщытхэр

1. «Зенит» — 26
2. «Динамо» — 23
3. ЦСКА — 23
4. «Краснодар» — 21
5. «Шъачэ» — 21
6. «Локомотив» — 18
7. «Спартак» — 17
8. «Кр. Советов» — 16
9. «Рубин» — 16
10. «Ахмат» — 15
11. «Н. Новгород» — 14
12. «Ростов» — 12
13. «Арсенал» — 12
14. «Химки» — 11
15. «Уфа» — 10
16. «Урал» — 9.

Я 13-рэ зэнэкъокъухэр

29.10
«Зенит» — «Динамо»
30.10
«Спартак» — «Ростов»
«Рубин» — ЦСКА
«Краснодар» — «Кр. Советов»
«Н. Новгород» — «Локомотив»
31.10
«Уфа» — «Ахмат»
«Арсенал» — «Шъачэ»
«Химки» — «Урал».