Лъэшхэм къашIуехьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Металлург» Магнитогорск – 86:72 (27:22, 24:10, 22:23, 13:17).

Чъэпыогъум и 23-м АР-м испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.


«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 21, Суслов – 4, Рябов, Александров – 3, Гапошин – 16, Милютин – 11, НатIэкъу, Еремин – 14, Сизов – 12, Кочнев – 5.

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу суперлигэм иятIонэрэ куп щэкIо. «Динамо-МГТУ-м» ия 3-рэ зэIукIэгъу Мыекъуапэ щызэхащагъ.
Апэрэ едзыгъуи 2-р тиешIакIомэ къахьыгъ, хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзагъ. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къызэрэтиIуагъэу, нахь ныбжьыкIаIохэу командэм хэтхэри зэнэкъокъум хэлэжьа­гъэх, яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ амалхэр яIагъэх.

ЯтIонэрэ зэнэкъокъур

«Динамо-МГТУ» – «Металлург» – 89:82 (24:18, 22:28, 19:21, 24:15).

Чъэпыогъум и 24-м Мыекъуа­пэ щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 23, Суслов – 2, Рябов, Александров – 5, Гапошин – 19, Милютин – 9, Еремин – 5, Сизов – 15, Кочнев – 11.
Адыгеим икомандэ иешIакIохэр текIоныгъэм икъыдэхын нахь фэхьазырыгъэх. Хъагъэм Iэгуаор радзэным фэшI В. Чичайкиным, А. Гапошиным, П. Сизовым щы­сэшIу къызэрагъэлъэгъуагъэм дакIоу, зэхэщэн Iофыгъохэр нэмыкI ешIакIохэм дэгъоу агъэцэкIагъэх.

– Командэ анахь лъэшхэм «Металлургыр» ащыщ, тиешIа­кIохэм тафэраз, – къытиIуагъ тренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Тамбов» – 7
2. «Динамо-МГТУ» – 7
3. «Чебоксарские Ястре- бы» – 7
4. «Металлург» – 6
5. «Русичи» – 6
6. «Новомосковск» – 6
7. «ЧелБаскет» – 6
8. «Динамо» Ст – 5
9. «МицуБаскет» – 5
10. «Нефтехимик» – 3
11. «Барс-РГЭУ» – 2.

Чъэпыогъум и 27-28-м «Динамо-МГТУ-р» «ЧелБаскетым» спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыIукIэщт. ЕшIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 7-м рагъэжьэщтых. ЗэхэщакIохэм спортыр зыгу рихьыхэрэр зэнэкъо­къум еплъынхэу рагъэблагъэх.