ИкIэух тигъэгушIуагъэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Алания-2» Владикавказ — 1:1 (1:0).
Чъэпыогъум и 23-м АР-м истадион щызэIукIа­гъэх.

«Зэкъошныгъ»: Хьачыр, КIы­шъэ, Хайманов, Седов, Гаракоев (Дыхъу, 67), Датхъужъ, Макоев (Крылов, 62), Оразаев, Пекъо, Къонэ, Iащэ (Антоненко, 80), Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдза­гъэхэр: Гаракоев — 25, «Зэ­къошныгъ». Хокришвили — 66, пенальтикIэ, Худаев — 70, пенальтир дидзагъэп, «Алания-2».

ЯтIонэрэ купым хэт футбол командэхэу ауж къинэхэрэр Мые­къуапэ щызэдешIагъэх. «Зэ­къошныгъэр» апэрэ такъикъхэм къащегъэжьагъэу ыпэкIэ илъыщтыгъ, «Алания-2-м» иухъума­кIохэр чIыпIэ къин ридзэщтыгъэх. Къонэ Амир джабгъу лъэныкъом щыIэу Iэгуаор къызы­IэкIахьэм уахътэр ыгъэлъэпIагъ. Бэрэ емыгупшысэу Сейт-Даут Гаракоевым ар ритыгъ. Метри 6 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм С. Гаракоевыр дауи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ — 1:0.

«Алания-2-р» пчъагъэм емызэгъэу тикомандэ икъэлапчъэ благъэу къызэрекIущтым пылъыгъ. «Зэкъошныгъэм» ухъумэн Iофхэр дэгъоу ыгъэцэкIэнхэм фэшI къызэкIэкIожьыщтыгъ. Iащэ Анзор, Къонэ Амир, нэмыкIхэри зэхэщэн Iофыгъохэм ахэлажьэхэзэ, текIоныгъэм фэбанэщтыгъэх. «Зэкъош­ныгъэм» иухъумакIохэм ащыщ ешIэгъум ишапхъэхэр зеукъохэм, судьям пенальтир ыгъэнэфагъ.

Хокришвили я 66-рэ такъикъым пенальтикIэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. «Алания-2-р» икIэрыкIэу ыпэкIэ къилъыщтыгъ. Нэбгырабэ хъухэу Темыр Осетием иешIакIохэр тикъэлапчъэ къекIущтыгъэх. «Зэкъошныгъэр» «Алания-2-м» ебгъапшэмэ, ешIакIоу ыпэкIэ илъыщтыгъэр, благъэу къэлап­чъэм екIущтыгъэр нахь макI.

«Зэкъошныгъэм» иухъумакIо Iэгуаор ыIэ къызытефэм, ятIонэрэ пенальтир судьям ыгъэнэфагъ. У. Худаевыр тикъэлапчъэ пенальтикIэ къызыдэом, Т. Хьа­чырым зидзи, Iэгуаор я 70-рэ такъикъым къызэкIидзэжьыгъ.

А. Iащэр шъхьэкIэ зэогъэ Iэ­гуаор къэлэпчъэпкъым пэблагъэу зэрэблэбыбыкIыгъэр, А. Къонэр ухъумакIом IэкIэкIи къэлапчъэм зыдэом «Алания-2-м» икъэлэпчъэ­Iут Iэгуаом кIуапIэ зэрэримытыгъэр, нэмыкIхэри къыхэтэгъэщых. ХьакIэхэм пчъагъэм ха­гъэ­хъонэу амалышIухэр яIэу зэп къызэрэ­хэкIыгъэр.

ЕшIэкIэ дэгъу къыгъотыным «Зэкъошныгъэр» лъэхъу. Ар къы­дэтлъытэзэ, гупчэм зэрэщешIэрэ шIыкIэм тызэримыгъэразэрэм, ыпэкIэ нахьыбэрэ илъын зэрэ­фаем тынаIэ атетэдзэ. Ауж къи­нэрэ командэхэм зэрадешIэрэ шIыкIэр къызэрыкIоу тлъытэрэп. НахьышIоу зэIукIэгъухэм зафи­гъэхьазыры тшIоигъу.

Я 15-рэ ешIэгъухэр

«Ессентуки» — «Динамо» Ст — 0:3, «Биолог» — СКА — 1:3, «Легион» — «ТIуапсэ» — 0:1, «Чайка» — «Форте» — 1:1, «Мэщыкъу» — «Ротор-2» — 1:1, «Анжи» — «Кубань-Холдинг» — 0:1, «Спартак» — «Динамо» Мх — 0:1.

ЧIыпIэхэр

1. СКА — 37
2. «Динамо» Мх — 33
3. «Чайка» — 32
4. «Форте» — 29
5. «Анжи» — 28
6. «Черноморец» — 21
7. «Кубань-Х.» — 19
8. «Биолог» — 18
9. «Спартак» — 18
10. «Легион» — 17
11. «ТIуапсэ» — 16
12. «Мэщыкъу» — 16
13. «Динамо» Ст — 15
14. «Ротор-2» — 14
15. «Зэкъошныгъ» — 11
16. «Алания-2» — 6
17. «Ессентуки» — 4.

Депутатыр аIукIагъ

«Зэкъошныгъэмрэ» «Ала­ния-2-рэ» язэдешIэгъу еплъыгъ Урысыем и Къэралыгъо Думэ иде­путатэу Хьасанэкъо Мурат. Рес­публикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, клубэу «Зэ­къошныгъэм» япащэхэм аIу­кIагъ, спортым фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Зичэзыу ешIэгъухэр

31.10
«Кубань-Х.» — «Зэкъошныгъ»
СКА — «Легион»
«Форте» — «Анжи»
«Черноморец» — «Ессентуки»
«Динамо» Мх — «Чайка»
«Динамо» Ст — «Биолог»
«Ротор-2» — «Спартак»
«ТIуапсэ» — «Мэщыкъу».