Адыгэ Республикэм иIофышIэхэр 2022-рэ илъэсым зэрыгъозэщтхэ мэфэпчъыр

2022-рэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъо IофшIэгъу мэфи 115-рэ, тхьаумэфэ, мэфэкI мэфэ 66-рэ къыхэфэщт, иятIо­нэрэм IофшIэгъу мэфи 128-рэ, тхьаумэфэ, мэфэкI мэфэ 56-рэ хэтыщт.


МыIофшIэгъу мэфэкI мафэхэр

Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и Кодекс ия 112-рэ статья, Адыгэ Респуб­ликэм и Законэу 1995-рэ илъэсым мэзаем и 14-м аштагъэу N 168-1-р зы­тетэу «МэфэкI мафэхэмрэ шIэжь мафэхэмрэ яхьылIагъ» зыфиIорэм адиштэу 2022-рэ илъэсым Адыгэ Респуб­ликэм щагъэмэфэкIыщтхэр мыщ фэдэ мэфэкI мафэхэр ары:

Щылэ мазэм и 1-р, и 2-р, и 3-р, и 4-р, и 5-р, и 6-р, и 8-р – ИлъэсыкIэ мэфэкIых;
щылэ мазэм и 7-р – Христос къызыхъугъэ Маф;
мэзаем и 23-р – Хэгъэгум иухъумакIо и Маф;
гъэтхапэм и 8-р – бзылъфыгъэхэм я Дунэе маф;
жъоныгъуакIэм и 1-р – Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI;
жъоныгъуакIэм и 2-р – дин мэфэкI, Бирам маф;
жъоныгъуакIэм и 3-р – зидунай зыхъо­жьыгъэхэр агу къызыщагъэкIыжьырэ Маф (Радоницэр);
жъоныгъуакIэм и 9-р – ТекIоныгъэм и Маф;
мэкъуогъум и 12-р – Урысыем и Маф;
бэдзэогъум и 9-р – дин мэфэкI, Къур­мэн маф;
чъэпыогъум и 5-р – Адыгэ Респуб­ликэр зызэхащэгъэ Маф;
шэкIогъум и 4-р – лъэпкъхэм языкIыныгъэ и Маф.

Адыгэ Республикэм и Законэу 1995-рэ илъэсым мэзаем и 14-м аштагъэу N 168-1-р зытетэу «МэфэкI мафэхэмрэ шIэжь мафэхэмрэ яхьылIагъ» зыфиIорэм диштэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ 2021-рэ илъэсым чъэпыогъум и 14-м ышIыгъэ Указэу N 144-р зытетымкIэ Бирам мэфэкIыр жъоныгъуакIэм и 2-м, зидунай зыхъожьыгъэхэр агу къызыщагъэкIыжьырэ Мафэр (Радоницэр) жъоныгъуакIэм и 3-м, Къурмэн мэфэкIыр бэдзэогъум и 9-м хагъэунэфыкIынэу агъэнэфагъэх.

Зыгъэпсэфыгъо (тхьаумэфэ) мафэхэр зэрэзэкIахьэхэрэр

Тхьаумэфэ мафэмрэ мыIофшIэгъу мэфэкI мафэмрэ зызэтефэхэкIэ, Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и Кодекс диштэу мэфэкIым ыуж къикIырэ IофшIэгъу мафэм зыгъэпсэфыгъо мафэр ахьы. Ау щылэ мазэм къыхэфэрэ мэфэкI мафэхэм ар афэгъэхьыгъэп. Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и Кодекс ия 112-рэ статья ия 2-рэ Iахь къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, Урысые Федерацием и Правительстэ фитыныгъэ иI щылэ мазэм къыхиубытэрэ мыIофшIэгъу мэфэкI мафэхэу тхьаумэфэ мафэхэм атефэхэрэм ащыщ мэфитIур нэмыкI мазэ ыхьынэу.

Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и Кодекс ия 112-рэ статья ия 5-рэ Iахь, Урысые Федерацием и Правительствэ 2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 16-м ышIыгъэ унашъоу N 1564-р зытетэу «Зыгъэпсэфыгъо (тхьаумэфэ) мафэхэр 2022-рэ илъэсым зэрэзэкIахьэхэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм адиштэу языгъэ­псэфыгъо уахъти, мыIофшIэгъу мэфэкI мафэхэу мэфэкIхэм атефэхэрэри нахь акъылыгъэ хэлъэу IофышIэхэм агъэфедэнхэм фэшI щылэ мазэм и 1-м ычIыпIэкIэ жъоныгъуакIэм и 3-м, щылэ мазэм и 2-м ычIыпIэкIэ жъоныгъуакIэм и 10-м, гъэтхапэм и 5-м ычIыпIэкIэ гъэтхапэм и 7-м зарагъэгъэпсэфынэу агъэнэфагъ. Зыгъэпсэфыгъо мэфэкI мафэхэу Бирамымрэ Радоницэмрэ тхьаумэфэ мафэхэм зэратефэрэм епхыгъэу Адыгэ Республикэм и Законэу «МэфэкI мафэхэмрэ шIэжь мафэхэмрэ яхьылIагъ» зыфиIорэм ия 4-рэ статья диштэу зыгъэпсэфыгъо мафэхэр жъоныгъуакIэм и 4-мрэ и 5-мрэ ахьыгъэх.