Лъэпкъ театрэм иIофыгъохэр

Апэрэу къагъэлъэгъощт

Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ия 85-рэ илъэс IофшIэгъу чъэпыогъум и 29-м ригъэжьэщт.

Режиссерэу Нэгъой Инвер ытхыгъэм техыгъэу «Къэзгъэзэжьырэр Тхьэм ештэжьы» зыфиIорэ спектаклэр апэрэу къагъэлъэгъощт.

ЦIыфым ищыIэныгъэ хъугъэ-шIагъэу къыхэхъухьэрэр макIэп. Зы нэбгырэм рихъухьэрэ унашъом ифэмэ-бжьымэхэр лIэуж пчъагъэхэм алъыIэсын ылъэкIыщт. ЦIыфхэм япсэукIэ, зэлъыIэсыкIэ амалхэм къапкъырыкIырэ гупшысэхэм узыIэпащэ.

Къэгъэлъэгъоныр адыгабзэкIэ къа­шIыщт. Артистхэу Хьакъуй Андзаур, КIэмэщ Разыет, Болэкъо Аминэт, Ахъмэт Артур, Болэкъо Адам, Тхьаркъохъо Мэрджанэт, нэмыкIхэр спектаклэм хэлажьэх.

Республикэм и Лъэпкъ театрэ ихудожественнэ пащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Хьакъуй Аслъан къытиIуагъ спектаклэ зэфэшъхьафхэр 2021 — 2022-рэ илъэс IофшIэгъум къызэрагъэлъэгъощтхэр.

Театрэр зычIэт унэм гъэцэкIэжьын Iофхэр зэрэщыкIохэрэм къыхэкIэу «Налмэсым» иконцерт къэтыпIэ къэгъэлъэгъонхэр щыкIощтых. Билетхэр чIэхьапIэм щащэщтых, театрэм исайт инэкIубгъохэм шъуиупчIэхэм яджэуапхэр ащыжъугъотыщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.