ПIуныгъэм иамалышIу

Урысыем и Къыблэ шъолъыр искусствэхэмкIэ икIэлэегъаджэхэм язэнэкъокъу Краснодар щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу, лъэпкъ IэпэIасэу Абрэдж Гощэфыжь зэIукIэгъу­хэм ахэлэжьагъ.


Бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэм икъэгъэлъэгъон, Iэнэ хъураем, лъэпкъ искусствэм ихэхъоныгъэхэм, фэшъхьаф­хэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу зэхащагъэхэу Абрэдж Гощэфыжь елъытэ.

Къырым, Ростов хэкум, Краснодар краим, Адыгеим, нэмыкIхэм якIэлэегъа­джэхэм искусствэм ехьылIэгъэ Iофы­гъохэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэ­гъуагъ.

Урысыем щыкIорэ зэнэкъокъум ишъо­лъыр зэхахьэу Краснодар щызэхаща­гъэм Абрэдж Гощэфыжь Диплом къыщыфагъэшъошагъ.

— КIэлэегъаджэхэр яшIэны­гъэхэмкIэ, опытэу яIэмкIэ зэ­хъожьыгъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Анзорыкъо Марзет. – Лъэпкъ искусствэм нахь фэщагъэхэу кIэлэцIы­кIухэр пIугъэнхэмкIэ ащ фэдэ зэнэкъокъу-зэхахьэхэр тищыкIагъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтым итхэр: зэнэкъокъум чанэу хэлэжьагъэхэр.