Псауныгъэм икъэухъумэн – анахь Iофыгъо шъхьаI

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Кощхьэблэ районым зыщэIэм къуаджэу Блащэпсынэ щагъэпсырэ амбулаторием епхыгъэ Iофхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм зыщигъэгъозагъ.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, муниципальнэ образованиеу «Кощхьэблэ районым» ипащэу Хьамырзэ Заур ыкIи ООО-у «Марк сервис» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Цуекъо Мурат псэуалъэу ашIырэм фыряIэ еплъыкIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

Къуаджэм щагъэпсырэ медицинэ учреждением сомэ миллион 25-рэ фэдиз пэIухьащт, псауныгъэм икъэухъумэн къыхиубытэрэ поликлиникэхэмрэ амбулаториехэмрэ гъэкIэжьыгъэнхэм телъытэгъэ программэм диштэу ащ ишIын фежьагъэх. НепэкIэ псэуалъэм идэпкъ­хэмрэ иунашъхьэрэ хьазырых, унэкIоцI ыкIи унэкIыб IофшIэнхэр зэшIуахых, инженер коммуникациехэр агъэпсых.

Мы учреждением цIыфхэм щяIэзэнхэ алъэкIыщт ыкIи поликлиникэ фэIо-фашIэхэр щызэшIуахыщтых. Ащ нэмыкIэу сэнэхьат зэфэшъхьафхэм афытегъэпсыхьэгъэ врачхэм цIыф­хэр щырагъэблэгъэщтых. Къуа­джэу нэбгырэ мини 3 фэдиз зыщыпсэурэм ыкIи ащ къыпэблэгъэ псэупIэхэм адэсхэм яфэIо-фашIэхэр мы амбулаторием ыгъэцэкIэщтых.

Республикэм и ЛIышъхьэ псэ­олъэшIын Iофхэр зэрэкIо­хэрэм зызщегъэгъозэ нэуж подряднэ организацием ипащэ дэгущыIагъ ыкIи коммунальнэ инфраструктурэм епхыгъэ Iоф­хэмкIэ ищыкIэгъэ лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх.

«Псауныгъэм икъэухъумэн къыхиубытэрэ поликлиникэ- хэм яIофшIэн джыри нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ пшъэрылъ инхэр тапашъхьэ итых. Илъэсэу икIыгъэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Къэралыгъо Советым и Прези­диум къызыщэгущыIэм анахьэу мы лъэныкъом ынаIэ тыригъэ­тыгъ. Тэ къыдгурэIо мы пшъэ­ры­лъым изэшIохын цIыфхэм къагъэшIэщтри, япсауныгъэ зы­фэдэщтри зэ­релъытыгъэхэр. Медицинэ фэIо-фашIэхэр зэ­рэзэшIуа­хыхэрэм елъытыгъэщт Iэзэн Iофым шIуагъэу къыкIэ­кIощтри, цIыфышъхьэр къэу­хъумагъэ зэрэхъущтри», — къыхигъэ­щыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ СМИ-хэм гущыIэгъу зафэхъум зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэн къыхи­убытэрэ псэолъищмэ яшIын мы илъэсым аухыщт. Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Министерствэм­рэ чIыпIэхэм пэщэ IэнатIэхэр ащызыIыгъхэмрэ псэолъэшIыныр зыщаухыщтымрэ ащ изытет зыфэдэщтымрэ алъэплъэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэрэ муниципалитетымрэ япащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр коронавирусым пэшIуекIорэ прививкэр цIыфхэм арагъэшIыныр ыкIи пэтхъу-Iутхъум зыщаухъумэныр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу