Дунаим дышъэр къыщихьыгъ

Чъэпыогъум и 13 – 18-м илъэс 16 – 18 зыныбжьхэм самбэмкIэ ядунэе зэнэкъокъу Грецием щыкIуагъ. Хэгъэгу 26-рэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ зыщызы­гъэсэрэ Хьакъуй Амир килограмм 71-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп щыбани, дунаим идышъэ медаль къыщыдихыгъ.

Хьакъуй Амир бэнэпIэ алырэгъум зэIукIэгъуи 4 щыриIагъ. США-м ыкIи Армением къарыкIыгъэхэм бэнэгъухэр къашIуихьыгъэх. Финалныкъом А. Хьа­къуир Украинэм щыщ спортсменым щытекIуагъ.

Дышъэм икъыдэхынкIэ кIэух зэнэкъокъум Адыгеим инарт шъаоу Хьакъуй Амир IэпэIэсэныгъэ ин къыщигъэлъэгъуагъ. Молдавием щыщ бэнакIом зыIокIэм, гугъэшхо римыгъэшIэу текIуагъ.

Дунаим иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу дышъэр къыщыдэзыхыгъэ Хьакъуй Амир Пщыкъуй­хьаблэ къыщыхъугъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тре­нерэу Гъомлэшк Алый иапэрэ тренер.

Амир Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж щеджэ, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адам итренерыр.

Урысыем самбэмкIэ иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Хьакъуй Амир дунэе зэ­нэкъокъум дышъэр къызэрэщыдихыгъэм лъэшэу тигъэгу­шIуагъ. БэнакIом, ащ итренерхэм, кIэлэегъаджэхэм, Iа­хьылхэм шIоу щыIэр къадэхъу­нэу тафэлъаIо.

Хьакъуй Амир, ащ итренер­хэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ дунэе зэнэкъокъум лъагэу щаIэтыгъ, щагъэбыбэтагъ, Урысыешхом щытхъур къыфахьыгъ.

Опсэу, Амир! Уимедальхэм ахэбгъэхъонэу, спортышхом нахь цэрыIо ущыхъунэу пфэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтым итхэр: Делэкъо Адам, Хьакъуй Амир, Гъомлэшк Алый.