IофшIэныр щынэгъончъэу зэхэщэгъэныр

Адыгэ РеспубликэмкIэ социальнэ IофшIэн зэфыщыты­кIэхэр гъэIорышIэгъэным фэгъэзэгъэ лъэныкъуищ комис­сием джырэблагъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх IофшIэн языгъэгъотыхэрэм ыкIи профес­сиональнэ союзхэм ярес­публикэ объединениехэр.

Зэхэсыгъом ипэублэ Урысые зэнэкъокъоу «Iоф­шIэныр къэухъумэгъэнымкIэ организацие анахь дэгъур» зыфиIорэм иедзы­гъоу «Гъэхъагъэр ыкIи щынэгъончъагъэр» зы­цIэм я 2-рэ чIыпIэр къы­щыдэзыхыгъэ АО-у «Газ­пром газораспределение Майкоп» илIыкIо АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминист­рэу Мырзэ Джанбэч фэгушIуагъ. Мы зэнэ­къокъум Урысыем ит ор­гани­зацие 6457-рэ хэлэ­жьагъ.

Апэрэ Iофыгъоу зыхэплъагъэхэр республикэм гъэсэныгъэм ылъэныкъо­кIэ Iоф щызышIэхэрэм социальнэ IэпыIэгъоу ара­гъэгъотыхэрэр ары. Ащ къытегущыIагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэ игуадзэу Евгений Лебедевыр. Программэу «Къоджэ псэу­пIэхэм Iоф ащызышIэщтхэ кIэлэегъаджэхэр» зыфиIорэм, ныбжьыкIэ спе­циалистхэм IэпыIэгъу зэ­­рафэхъухэрэм, псэу­пIэ-коммунальнэ фэIо­-фа­шIэ­хэмкIэ компенсациехэм ятын министрэм игуадзэ нахь къащыуцугъ.

Iофыгъо шъхьаIэу зэхэ­сыгъом къыщаIэтыгъэхэм ащыщ 2020-рэ илъэсым республикэм IофшIэныр къызэрэщаухъумагъэм ыкIи амалышIухэу ащкIэ зэрахьагъэхэм язытет. АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэ­мкIэ иминистрэ игуа­дзэу Ирина Ширинам къызэриIуагъэмкIэ, аужырэ илъэситфым IофшIапIэм щыIэхэу фыкъоны­гъэу хахырэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу. Ащ да­кIоу, 2020-рэ илъэсым республикэм иорганизациехэм щынэгъо чIыпIэ­хэм арытэу Iоф ащызы­шIэхэрэм япчъагъэ проценти 5,8-рэ хэхъуагъ ыкIи ар нэбгырэ 2600-м ехъу. IофшIэпIэ чIыпIэхэу псауныгъэм зэрар езыхыхэрэм аIутхэ нэбгырэ 2677-мэ хэушъхьафыкIыгъэ ахъщэ тынхэр, зыгъэпсэфыгъо мафэхэр, лэжьэпкIэ инхэр аратых.

IофшIэныр къэухъумэгъэнымкIэ анахь Iофыгъо шъхьаIэр фыкъоны­гъэхэр а чIыпIэхэм къащымыгъэхъугъэнхэр ары. ИкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ хъугъэ-шIэгъэ 42-рэ производствэм щагъэу­нэфыгъ. Ащ щыщэу 39-р Мыекъуапэ иIофшIапIэхэм къащыхъугъ.

Гъогу-транспорт хъугъэ-шIагъэхэм щахахырэ фыкъоныгъэхэр сыдырэ лъэныкъокIи анахьыбэу алъытагъ (процент 38,1-рэ).

IофшIапIэхэм фыкъо­ныгъэхэр къащымыгъэ­хъугъэнхэм, шапхъэхэр амыукъонхэм афэшI Къэралыгъо инспекцием икIыгъэ илъэсым уплъэкIун 409-рэ зэхищагъ, IэнатIэ зыIыгъ нэбгырэ 337-мэ административнэ пшъэ­дэ­кIыжьэу сомэ миллиони 4 фэдиз арагъэхьыгъ.

Министрэу Мырзэ Джан­бэч къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, республикэм IофшIэныр щынэгъончъэу щызэхэщэгъэным ыкIи фыкъоныгъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэIорышIэрэ Iофыгъор, IофшIэпIэ чIыпIэхэм ащыIэ амалхэм зэралъыплъэхэрэр тапэкIи агъэлъэшыщт.

Зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм япхыгъэ­хэу унашъохэр аштагъэх, ащкIэ къэбарыр афэгъэзэгъэ къулыкъухэм алъагъэIэсыщт.

Джащ фэдэу социальнэ-IофшIэн зэфыщытыкIэхэр гъэIорышIэгъэнхэм фэгъэзэгъэ лъэныкъуищ комиссием 2022-рэ илъэсым Iоф зэришIэщт планыр аштагъ.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Ас­лъан зэхэсыгъом къыщытырихыгъэх.