Чъэпыогъум и 17-р — гъогу хъызмэтым иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм игъогу хъызмэт иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

Тиджырэ лъэхъан экономикэм хэхъоныгъэу ышIыщтыр, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъызэриIэтыщтыр, хэгъэгури, ащ ишъолъырхэри ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтхэр бэкIэ зэлъытыгъэр автотранспорт гъогухэм язытет ары.

Транспорт инфраструктурэм ипсэолъакIэхэр илъэс къэс Адыгэ Республикэм зэрэщагъэпсыхэрэм ыкIи зэрэщагъэкIэжьыхэрэм яшIуагъэкIэ гъогухэм щынэгъон­чъэу ащызекIонхэмкIэ амалхэм ахэхъо, псэупIэхэм ятеплъэ нахь дахэ мэхъу, проект зэфэшъхьафхэр туризмэми, нэмыкI лъэныкъохэми ащыпхыращых.

Адыгеим игъогушIхэм IэпэIэсэныгъэшхо зэрахэлъым, опыт бай зэряIэм, пшъэдэкIыжь зэрахьырэр икъоу къазэрагурыIорэм тицыхьэ тырегъэлъы транспорт инфраструктурэм тапэкIи нахь зызэриушъомбгъущтым, республикэм изигъо Iофыгъохэм язэшIохын ахэр яшъыпкъэу зэрэхэлэжьэщтхэм, гъогухэм язытет на­хьышIу зэрэхъущтым.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, гуетыныгъэ фышъуиIэу шъу­зэрэлажьэрэм, къыхэшъухыгъэ Iофым шъузэрэфэ­шъыпкъэм афэшI тхьашъуегъэпсэу шъотэIо. Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, Адыгеими, Урысыеми апае шъуиIофшIэн гъэхъэгъакIэхэр щы­шъушIынхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ ­шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный