Хьадагъэхэм тащызфэжъугъэсакъыжь!

Хьатыгъужъыкъое къоджэ ­псэупIэм иIимамэу Гъонэжьыкъо Налбый зэпахырэ узэу ­коронавирусым зыкъызэриIэтыгъэм ыгъэгумэкIэу цIыфхэм зафегъазэ.

— Ковидым зызэриушъомбгъурэр къызхэкIыхэрэм зэу ащыщ тизекIуа­кIэхэм тызэрафэмысакъырэр. ЦIыф­хэр жъугъэу зыщызэрэугъоихэрэ джэгухэм, ешхэ-ешъохэм, анахьыбэу хьадагъэхэм узыр щызэпахы. Шъыпкъэ, хьадагъэр зэкIэми зэдытиIоф, къин зиIэм дэтIэты хабзэ. Ау мы уахътэ эпидемием изытет къызыды­хэплъытэкIэ, тизэхахьэхэр нахь макIэ тшIынхэ фае. Нэшхъэигъор зыдэт щагухэм шъуазыдахьэкIэ нэгуихъор зыIужъугъэлъ, дезинфекцие зэра­шIыхэу ахэм адэтхэр жъугъэфедэх. Анахь шъхьаIэр — купышхоу шъузэ­хэтэу тхьаусыхакIо шъумыкIу, охътэ гъэнэфагъэкIэ Iэпэубытыныр зэпы­тэжъугъэгъэу, — къыIуагъ Гъонэжьыкъо Налбый.

Джащ фэдэу, Iимамым бзылъфыгъэхэм зафигъазэзэ, купэу унэм щызэрэмыугъоинхэу, затырауIубэзэ афамы­гъэенэу къялъэIугъ. Амал зэриIэкIэ зэ­рафэтхьаусыхагъэхэм тетэу къыдэ­кIыжьыхэмэ нахьышIу. Тэ тызфэсакъы­жьымэ, Алахьэр къызэрэтфэсакъыщтыр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

Iэшъынэ Сусан.