ПIалъэм къыпэу зэшIуахы

Гъогухэм язытет бэкIэ елъытыгъ шъолъырым щыIакIэу илъыщтыр, зекIо­нымкIэ щынэгъончъэу щытыщтмэ, псэу­пIэ­хэм уадэсынкIэ Iэрыфэгъущт­мэ, зекIохэмкIэ кIо­пIэщтмэ.

Мы зэпстэури зэшIохыгъэ хъуным пае мэхьанэшхо яI гъогушIхэм яIоф зэрагъэцакIэрэм, къэралыгъо программэхэу шъо­лъырым щыпхыращыхэрэм. Аужырэ уахътэм нэрылъэгъу Адыгеим игъо­гухэр чэзыу-чэзыоу зэ­рагъэкIэжьхэрэр, аужырэ шапхъэхэм атетэу кIэу зэрашIыхэрэри. АщкIэ лъэпкъ проектхэр IэпыIэгъушIух. Мыщ дэжьым къыхэгъэщыгъэн фае къэ­лэ псэупIэхэм ямызакъоу чылагъохэм якIуалIэхэ­рэми анаIэ атырагъэтынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къызэригъэуцурэр.

ГущыIэм пае, гъогухэм афэгъэхьыгъэ лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ Кощ­хьэблэ районым гъогу Iахьитфымэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр къащаухых. Лъэпкъ проектэу «Шэп­хъэшIухэм адиштэрэ гъогу щынэгъончъэхэр» зыфи­Iорэм къыхиубытэу шъо­лъыр автомобиль гъогоу «Къуаджэу Блащэпсынэ екIурэр» зыфиIорэм иIа­хьэу километрэ 1, 474-м сомэ миллион 12, 4-рэ зытефэрэ гъэцэкIэжьынхэр щэкIох. Мы Iахьэм социальнэ мэхьэнэ ин иI — я 5-рэ еджапIэу Къош Алый ыцIэ зыхьырэм щынэгъончъэу екIолIэ­гъэным пае. Кощхьэблэ гъогушI-гъэцэкIэжьын гъэ­IорышIапIэр ары IофшIэнхэр зэшIозыхыхэрэр. Гъо­гухэм яшIынкIэ аужырэ шапхъэхэу проектым къы­дыхэлъытагъэхэр агъэфедэхэзэ ар агъэцэкIэжьы.

«Асфальт-бетон зэхэ­гъэкIухьагъэу дгъэфедэщтыгъэм елъытыгъэмэ, джы гъогур зэрэдгъэцэ­кIэжьырэ псэуалъэхэр нахь пытэх, гъогу шъхьа­шъор нахь пIыркIу-сыркIу зэрэхъурэм ишIуагъэкIэ автомобиль щэрэхъхэр нахь щыцIанлъэхэрэп, пытэу зэхэзыгъэпкIэрэ битумнэ зэхэшIыхьагъэм ыпкъ къикIыкIэ нахьыбэрэ зэхэмызэу ыкIи дыремыцIэнлъэкIэу телъыщт», — къыIотагъ «Адыгеяавтодор» зыфиIорэ хъыз­мэтшIапIэм гъогухэм ягъэ­цэ­кIэжьынрэ яIыгъынрэкIэ иотдел ипащэу Роман Вер­зуновым.

ПIалъэу агъэуцугъагъэм намыгъэсэу лъэпкъ проектым хэхьэрэ шъолъыр проектэу «Шъолъыр ыкIи чIыпIэ гъогу зэхэкIыпIэ­хэр» зыфиIорэм тетэу Кощхьэблэ районым игъо­гу Iахьэхэр 2022-рэ илъэ­сым намыгъэсэу щагъэцэкIэжьых.

Зигугъу къэтшIыгъэм нэмыкIэу мы илъэсым джащ фэдэу джыри гъогу Iахьитфымэ ягъэцэкIэжьын аухынэу агъэнафэ. Ахэр: 1 километрэ хъурэ Iахьэу «Кощхьабл — Соколов» зыфиIорэм щыщыр, къуты­рэу Свободный Труд екIоу километрэ 1,4-рэ хъурэр, «Мыекъуапэ — Джаджэ — Псыбай — Зеленчук­ская — Карачаевск» зы­фиIорэм щыщ километрэ 1,2-р, псэупIэу Унэрэкъом екIурэ метрэ 600-р.

ЗэкIэмкIи 2022-рэ илъэ­сымкIэ агъэнэфэгъагъэм щыщэу 2021-р имыкIызэ Кощхьэблэ районым щагъэцэкIэжьынэу агъэна­фэрэр гъогу Iахьи 5-мэ якилометри 5,68-рэ. Iоф­шIэнхэм зэкIэмкIи атефэщтыр сомэ миллион 66-рэ. Ахэр мы илъэсым ыкIэм къаухыщтых.