КIэтхыкIыжьакIохэр рагъаджэх

Чъэпыогъум и 15-м къыщегъэжьагъэу Урысые кIэтхыкIы­жьыныр аублагъ. Апэрэ мэфищым кIэтхыкIыжьакIохэр рагъэджэщтых. МыекъуапэкIэ кIэтхыкIыжьакIоу агъэнэ­фа­гъэхэм яегъэджэн тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым щызэхащагъ.

КIэтхыкIыжьакIохэм пшъэ­рылъэу яIэхэр къафаIотагъэх, Iоф зыща-шIэщт объектхэр къара­Iуагъэх. Ахэр нэбгырэ 300 мэхъух, купищэу гощыгъэ­хэу рагъэджагъэх. Пандемием ыпкъ къикIыкIэ санитарнэ шапхъэхэр шIокI имыIэу кIэтхыкIы­жьакIохэм агъэцэкIэн зэрэфаер къараIуагъ. Ом изытет дэгъумэ унэм имы­хьэхэу яIофшIэн агъэца­кIэмэ нэхь дэгъоу алъытагъ.

— Республикэм щы­псэухэрэр зэкIэ кIэтхыкIыжьыным хэлэжьэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу къытфагъэуцу. ШIыкIэ зэфэ­шъхьафхэмкIэ цIыфхэр кIэтхыкIыжьыным хэлэ­жьэнхэ алъэкIыщт. Анахь зэсагъэхэр кIэтхыкIы­жьакIохэр унэм къэкIонхэшъ, упчIэхэм яджэуап аратыжьыныр ары. Мы илъэсым коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ Къэра­лыгъо фэIо-фашIэхэмкIэ порталым иунэе кабинет ихьанхэшъ ежь-ежьырэу нахьыбэмэ кIэтхыкIыжьыныр агъэцэкIэнэу тэгугъэ. КIэтхыкIыжьакIохэр унэм къыIухьэхэмэ кодыр къыраIожьымэ нахь щынэ­гъончъэщт, — еIо кIэтхыкIыжьынымкIэ Мыекъопэ купым ипащэу Елена Вет­кинам.

АпэрапшIэу кIэтхыкIыжьакIохэр зэрэфэпэ­гъэщтхэр къараIуагъ ыкIи къарагъэлъэгъугъ. Нэфынэ къэзытыжьырэ ныбалъэ­хэр ыкIи фирменнэ пшъэ­дэлъхэр нэбгырэ пэпчъ ратыщтых, остыгъэхэр, удо­стоверениехэр аIы­гъыщтых, планшетхэмкIэ Iоф ашIэщт.

— 2010-рэ илъэсым щыIэгъэ кIэтхыкIыжьыным сыхэлэжьэгъагъ. Джыри сэ сыфаеу сы­къекIолIагъ, мэхьанэу мы Iофтхьабзэм иIэр къызгурэIо. Мыгъэрэ кIэтхыкIыжьыныр нахь псынкIэу зэхэтщэщт, планшетхэр нэбгырэ пэпчъ зэри­Iыгъыщтым ишIуагъэ инэу къэкIощт, — еIо урамэу Чкаловым тет участкэу 34-м ипащэу Беллат Джеберхановам.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтыр Iэшъынэ Ас­лъан тырихыгъ.