КIэлэегъаджэхэм язэнэкъокъу

Краснодар культурэмкIэ и Къэралыгъо апшъэрэ еджапIэ чъэпыогъум и 15 — 17-м Урысыем изэнэкъокъу щыкIощт.

«ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум апэрэ къекIокIыгъом текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэр хэлажьэх. Волгоград ыкIи Ростов хэкухэм, Къырым, Адыгэ Республикэм, Краснодар краим якIэлэегъа­джэхэм яшIэныгъэ къагъэлъэ­гъощт. Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу, лъэпкъ IэпэIасэу Абрэдж Гощэфыжь тишъолъыр ыцIэкIэ зэнэкъокъум хэлажьэ.

— Абрэдж Гощэфыжь бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэр, лъэпкъ IэпэIасэу зэрэщытыр зэнэкъокъум къыщигъэлъэгъощт. Iэнэ хъураем, еплъыкIэ зэфэшъхьаф зиIэхэм язэIукIэ, нэмыкIхэм ахэлэжьэщт, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм икусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Анзорыкъо Марзыет. — КIэлэегъаджэхэм язэIукIэ мэхьэнэ ин етэты. ЯшIэныгъэ къызэрагъэлъэ­гъощтым дакIоу, упчIэжьэгъу зэфэхъущтых. ЗэIухыгъэ егъэджэн сыхьатхэр, IэпэIасэхэм яхэхыгъэ къэгъэлъэгъонхэр щыIэныгъэм дештэх. Агъэсэрэ кIэлэеджакIохэм яIофшIэнкIэ алъэIэсых.

Адыгэ лъэпкъ искусствэр Абрэдж Гощэфыжь дахэу зэнэ­къокъум къыщегъэлъагъо. Чъэпыогъум и 17-м зэфэхьысыжьхэр зэхэщакIохэм ашIыщтых.

Сурэтым итыр: Абрэдж Гощэфыжь.