Гъэсэныгъэмрэ медицинэмрэ апай

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республи­кэм и Правительствэ зычIэт унэм дэжь республикэ, му­ниципальнэ организациехэм ялIыкIохэм гурыт еджа­пIэхэм ателъытэгъэ автобусыкIэхэмрэ медицинэ авто­транспортрэ тыгъуасэ щаритыжьыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, псауныгъэм икъэухъумэн­рэ гъэсэныгъэмрэ япхыгъэ Iофыгъохэм афэгъэзэгъэ министрэхэр, ме­дицинэ IэпыIэгъу псын­кIэмкIэ Адыгэ республикэ станциемрэ медицинэ тхьамыкIагъохэмкIэ Гуп­чэмрэ япащэхэр.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ ышIыгъэ унашъом диштэу медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ зэрарагъэ­гъотырэ автомобиль 20-у сомэ миллион 78-м ехъу зыуасэр республикэм къы­IукIагъ. Ахэм реанимо­билищ ахэт. Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Правительствэ унашъо зэришIыгъэм диштэу сомэ миллион 69,3-м ехъу зыосэ автобус 28-у гурыт еджапIэхэм атегъэпсы­хьагъэхэри республикэм къыIэкIэхьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ псауныгъэм икъэухъумэн­кIэ муниципальнэ организациехэм яIофышIэхэм зафигъазэзэ, коронави­русымкIэ хэгъэгум иIоф­хэм язытет зэрэхьылъэм, Iофхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ къэралыгъом ипащэ амал гъэнэфагъэхэр зэрэзэрихьэхэрэм ягугъу къышIыгъ.

«IэпыIэгъу псынкIэ цIыф­хэм зэрарагъэгъо­тырэ автотранспортыр непэ къытIукIагъ. Зэпахырэ узхэм апэуцужьыгъэнымкIэ ар тищыкIэгъэ дэдэхэм ащыщ. Феде­ральнэ гупчэм нэмыкI IэпыIэгъуи къытеты, ахэм яшIуагъэкIэ Iофхэр зыпкъ идгъэтынхэ тэлъэкIы. Ау ащ нэмыкI узхэмкIи цIыф­хэм медицинэ IэпыIэгъу дэгъу псынкIэу чIыпIэхэм къащаратын фае. Поликлиникэхэм аIутхэм зэ­дырагъаштэу Iоф зэра­шIэрэм бэкIэ елъытыгъэщт тицIыфхэм япсауныгъи, ящыIэныгъи къызэрэзэтенэщтхэр. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным мызэу, мытIоу ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Коронавирусыр къызэузхэрэм япчъагъэ зэрэхахъорэм къытегущыIэзэ, гурыт еджапIэхэм очнэу ащеджэнхэм пае зэхъокIыныгъэ горэхэр шIыгъэнхэ зэрэфаер ащ къыIуагъ. Зэпахырэ узхэмкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным пае гурыт еджапIэхэм сменитIоу Iоф ашIэн, рас­писа­ниехэм зэхъокIыныгъэхэр афашIын зэралъэ­кIыщтым еджапIэхэм япащэхэр фэхьазырынхэ зэ­рэфаер Адыгеим и ЛIы­шъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Iофтхьабзэм икIэух КъумпIыл Мурат вакцинэ зыхарагъэлъхьаным мэхьанэшхо зэриIэр, нэбгырэ пэпчъ ащкIэ пшъэ­дэ­кIыжь зэрихьырэр къы­Iуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу