Пстэури хэлэжьэн фае

Непэ Урысыем щыпсэухэрэм якIэтхыкIыжьын аублэ.

Мы Iофыгъом мэхьанэшхо зэриIэр къыкIигъэтхъызэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл ­Мурат республикэм щыпсэу­хэрэм закъыфегъазэ:


«Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэсшIыхэрэр!

Урысые кIэтхыкIыжьыныр тихэгъэгу непэ щаублагъ. Чъэпыогъум и 15-м къыщегъэжьагъэу и 14-м нэс ар кIощт.

КIэтхыкIыжьыныр анахь Iофтхьэбзэ шъхьаIэу хэгъэгум щызэшIуахыхэрэм ащыщ. Экономикэм, социальнэ лъэныкъом язытет уасэ фэшIыгъэным иамал къэзытырэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным тегъэпсыхьэгъэ лъэбэкъукIэхэр шIыгъэнхэм къыфэзыщэхэрэ Iофтхьа­бзэхэм ар ахалъытэ.

Статистикэм къызэригъэлъагъорэм тетэу лъэныкъо пстэухэмкIи стратегическэ унашъохэр аштэщтых, къэралыгъо программакIэхэр зэхагъэуцощтых. Анахь мэхьанэ зиIэр тихэгъэгу щыпсэу­рэ цIыф­хэм янахьыбэ дэдэр кIэтхыкIыжьыным къыхегъэубытэгъэныр ары.

ШIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ цIыфхэр а кIэтхыкIыжьыным хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Анахь зэсэжьыгъэхэ шIыкIэр: кIэтхыкIыжьакIохэм яжэнхэр, джэуапэу къатыхэрэр нэужым планшет компьютерхэм ахэм арагъэхьащтых. КIэтхыкIыжьакIохэр зэрэфэпэгъэщтхэр: нэфынэр къэзгъэзэжьырэ ныбалъэхэр ыкIи фирменнэ пшъэдэлъхэр. Ащ нэмыкIэу паспортымрэ удостоверениемрэ аIыгъыщтых.

Джыри анахь Iэрыфэгъу амалхэм ащыщ — нэбгырэ пэпчъ Къэралыгъо фэIо-фашIэхэмкIэ порталым иунэе кабинет ежь-ежьырэу тхьапэхэм арытын фаехэр аритхэнхэр (чъэпыогъум и 15-м къыщегъэжьагъэу шэкIогъум и 9-м нэс). Ащ нэмыкIэу сыд фэдэрэ уахъти ыкIи сыд фэдэрэ чIыпIи джэуапхэр цIыфхэм къатынхэ алъэкIыщт, ау ащ пае учетымкIэ зыщатхыхэрэм алъыIэсынхэ амал яIэн фае. Мы шIыкIэм цIыфхэр зэхэ­хьанхэр къыдилъытэрэп, эпидемием илъэхъан ащи мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI.

А пстэуми анэмыкIэу кIэтхыкIыжьыныр зыщыкIоу участкэхэм ащыIэхэми хъущт. Пшъэрылъыбэ зэшIозыхырэ гупчэхэм ахэр ахэтых.

Республикэм щыпсэурэ пстэуми тыкъяджэ кIэтхыкIыжьынэу Урысыем щы­кIорэм къыхэлэжьэнхэу!» — къыщеIо КъумпIыл Мурат иджэпсалъэ.