«Инфляцием диштэу къэIэтыгъэнхэ фае»

2022-рэ илъэсым социальнэ ахъщэ тынхэр инфляциер зынэсыгъэм диштэу къэIэтыгъэнхэ фаеу къыIуагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ ияенэрэ зэIугъэкIэгъу апэрэ зэхэсыгъоу иIагъэм Владимир Путиныр къызщэгущыIэм экономикэр кризисым ыпэкIэ зэ­рэщытыгъэм теуцожьыгъ нахь мышIэми, джыри Iофыгъуабэ зэрэщыIэм къыкIигъэтхъызэ, инфляциер зынэсынэу пэшIорыгъэшъэу агъэнэфэгъагъэм нахьи проценти 5,8-кIэ на­хьыбэ зэрэхъурэр ахэм ахи­лъытагъ.

— Инфляцием лъэшэу зыхахъокIэ цIыфэу зигъот анахь макIэхэм къин алъэгъу. Арышъ, пэшIорыгъэшъ пчъагъэу дгъэ­нэфэгъагъэхэр къыдэтымы­лъытэу, зынэсыгъэ шъыпкъэм тыкъыпкъырыкIызэ федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ социальнэ ахъщэ тынхэр къи­хьащт илъэсым индексацие шIыгъэнхэ фае. Ны мылъкури ахэм къахиубытэнэу щыт, — къыIуагъ Владимир Путиным.

ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным ылъэныкъокIэ предложениехэр мазэм къыкIоцI къагъэхьазырынхэу Правительствэм пшъэрылъ фишIыгъ. Уры­сыем щыпсэухэрэм яшIоигъоныгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ «Единэ Россием» ипрограммэу агъэхьазырыгъэм итыр зэкIэ, хэзыгъэ имыIэу, къэралыгъом ибюджет къыдыхэлъытэгъэн фаеу къариIуагъ.

Нэбгырэ миллион пчъагъэмэ гъотэу яIэр зэрэмакIэр анахь Iофыгъо шъхьаIэу зэрилъытэрэри Владимир Путиным къыхигъэщыгъ. КIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм къэралыгъор зэрадеIэщтым фытегъэпсыхьэгъэ системэ илъэс благъэхэм гъэ­псыгъэн фаеу ылъытагъ.

— Типшъэрылъ шъхьаIэу тыкъызпкъырыкIын фаехэр цIыфхэм гъотэу яIэм хэгъэхъо­гъэныр, IофшIэпIэ чIыпIэхэр шъолъырхэм зэкIэми ащы­гъэ­псыгъэнхэр, экономикэм хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэр, игъэ­псыкIэ зэблэхъугъэныр, технологие пэрытхэр лъыгъэкIотэ­гъэнхэр, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым пэрыохъоу яIэхэр щы­гъэзыегъэнхэр ары. Пстэумэ анахьэу псауныгъэм икъэухъу­мэн, гъэсэныгъэм, псэупIэ политикэм, экологием алъэны­къокIэ Iофыгъоу щыIэхэм тынаIэ атетын фае, — къыIуагъ Президентым.