Зыхязыгъэлъхьагъэр нахьыб

Мы аужырэ мэзищым коронавирусыр къызэузхэрэм фэди 4,9-кIэ республикэм щахэхъуагъ. 2021-рэ илъэсым имэлылъфэгъу къы­ще­гъэжьагъэу имэкъуогъу нэс сымэджагъэр нэбгырэ 956-мэ, 2021-рэ илъэсым ибэдзэогъу къыщегъэжьагъэу иIоныгъо нэс нэбгырэ 4672-мэ а узыр къяутэлIагъ.

Зэпахырэ узхэм зызэрау­шъомбгъурэм епхыгъэу цIыф куп заулэ прививкэ шIыгъэным ехьылIэгъэ унашъо Адыгэ Рес­публикэм икъэралыгъо санитар врач шъхьаIэ къыдигъэкIыгъ. Ар зэрагъэцакIэрэр къедгъэIотагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.

Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы унашъом изакъоп, сыд фэдэ лъэныкъокIи яIофшIэн фэгъэхьыгъэ унашъоу Адыгеим и ЛIышъхьэ зыкIэтхэжьыхэрэр, Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ къыдигъэкIыхэрэр шIокI имыIэу агъэцакIэх.

— ГухэкI нахь мышIэми, коронавирусым тишъолъыр лъэ­шэу зыщеушъомбгъу. Тиведомствэ зыфэгъэзэгъэ IофшIэныр — цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр ягъэгъотыгъэныр — къызыдэплъытэкIэ, вакцинэр зы­хязыгъэлъхьанэу щытхэм апэ тит. ИкIыгъэ илъэсым къины­гъуабэ зэпытчыгъ. Бэмэ яунэхэм арысхэу Iоф ашIэ зэхъум, тэ тиIофышIэхэм унагъохэр къа­кIухьагъэх. Сымаджэ хъугъэхэри къахэкIыгъэх, узыр зэрэ­хьылъэр зэхэтшIагъ. Уз мэхъа­джэм тыщызыухъумэщт вакци­нэр къыдагъэкIыгъэу медик­хэм къызаIом, а амалыр къызфэдгъэфедагъ, — къыIуагъ министрэм.

Коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэр ахэлъхьэгъэныр рес­публикэм зыщырагъэжьакIэм цIыфхэр тещыныхьэщтыгъэх. Министрэу Мырзэ Джанбэч иIофышIэ куп хэтэу вакцинэр апэ зыхязыгъэлъхьагъэхэм ащыщ. Ащ ыуж яIофышIэхэр къыкIэлъыкIуагъэх. Пащэр вакцинацием къыфэджэным ыпэкIэ ежь зыхаригъэлъхьан фаеу министрэм ылъытагъ.

— IофшIэнымкIэ ыкIи со­циальнэ хэхъоныгъэмкIэ Ми­нистерствэм учреждение 20-м ехъу хэхьэ, — еIо Мырзэ Джан­бэч. — Ахэм нэбгырэ 2190-у Iоф ащызышIэхэрэм ащыщэу 1700-мэ прививкэр арагъэшIыгъ. Министерствэр хэушъхьафыкIыгъэу тштэмэ, Iоф щызышIэрэ нэбгырэ 37-м щыщэу 32-мэ вакцинациер акIугъ. Адрэхэр коронавирусымкIэ сымэджэгъакIэх е ипсауныгъэкIэ къемыкIунэу алъытагъэх. ЗэрэхъурэмкIэ, санитарнэ врач шъхьаIэм иунашъо къыдэмы­кIызэ, тиведомствэ «коллективнэ иммунитет» (процент 80-м ехъугъ) иIэ хъугъэ.

Мы уахътэм Iофыгъоу ми­нистерствэм ыпашъхьэ къиу­цуагъэр зыныбжь хэкIотагъэу унэм исхэу зылъыплъэхэрэм янахьыбэм прививкэр арагъэшIынэу зэрэфэмыехэр ары. Социальнэ фэIо-фашIэхэр зыфагъэцэкIэрэ нэбгырэ мини 5 фэдизым ипроцент 30-м вакцинэр ахалъхьагъ. Мы лъэныкъомкIэ гурыгъэIон-гъэдэIон Iофтхьабзэхэр социальнэ IофышIэхэм зэрахьэх, район ыкIи къоджэ администрациехэм зэпхыныгъэ адыряIэу хэкIыпIэхэм алъэхъух. Министрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, псэупIэ анахь чыжьэхэм ащы­псэухэрэр къызэрэращэкIыщтхэ транспортыр щыI, вакцинэхэри икъоу районхэм аIэкIэлъых.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.