Адыгэ Республикэм зэхъокIыныгъэшIухэр ышIынхэм фэшI

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным Урысыем шъолъыр хэхъоныгъэмкIэ ипра­ви­тельственнэ комиссие и Президиум изэхэсыгъо тыгъуасэ Сахалин хэкум щызэрищагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр видеоселектор шIыкIэм тетэу ащ хэлэжьагъэх.

Урысыем и Правительствэ ивице-премьер зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, бюджет чIыфэ къаратынымкIэ шъо­лъыр 83-мэ къаIэкIагъэхьэ-
гъэ заявкэхэмкIэ сомэ миллиард 500 къатIупщынэу агъэнэфагъ.

«Лимитым шъхьадэкIэу чIыфэ къызэраты зышIоигъо шъолъырхэм язаявкэхэм зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу ахэплъэщтых», — къыIуагъ Марат Хуснуллиным.

Президиумым изэхэсыгъо хэлажьэхэрэр шъолъыр 15-мэ язаявкэхэу сомэ миллиард 49-рэ зытефэщтхэм ахэплъагъэх. Сомэ миллиард 1,1-рэ хъурэ бюджет чIыфэ къыфыхэгъэкIыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм изаявкэ къыдырагъэштагъ. А мылъкур зыпэIуагъэхьащтыр Мые-­къуапэ иинженер, исоциальнэ инфраструктурэхэм зя­гъэушъомбгъугъэныр, зекIорекреационнэ паркэу «Дахъо гъэхъунэм» иинфаструктурэ къепхыгъэхэм ягъэпсын ары.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, сомэ миллиард 420-м шIокIырэ бюджет чIыфэхэр шъолъыр 69-мэ ятыгъэным правительственнэ комиссиер къезэгъыгъ.

«Инженер, социальнэ, гъогу инфраструктурэу псэолъэшIынымкIэ ищыкIагъэм зызэрэ­рагъэушъомбгъущтым имыза­къоу, нэмыкI лъэныкъоми —зекIо, промышленнэ, экологие инфраструктурэми хэхъоныгъэ рагъэшIыщт. А мылъкум ишIуагъэкIэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъиIэтынэу сэгугъэ», — къыIуагъ Марат Хуснуллиным.

Адыгеим бюджет чIыфэу къыфыхагъэкIыщтым щыщэу сомэ миллион 360-р Мыекъуапэ имикрорайонэу Михайловым изэтегъэпсыхьан пэIуагъэхьащт. Сомэ миллиарди 7,3-рэ зытефэщт проектыр 2022 — 2023-рэ илъэсхэм ­агъэцэкIэнэу рахъухьэ. ЗекIо-­рекреационнэ паркэу «Дахъо гъэхъунэм» ипроект сомэ миллион 739,9-рэ хъурэ бюджет чIыфэр пэIуагъэхьащт, 2022 — 2024-рэ илъэсхэм ар агъэцэкIэн фае.

«Адыгеим къыфыхагъэкIыгъэ бюджет чIыфэхэм яшIуа­гъэкIэ мыекъуапэрэ Мыекъопэ районымрэ яинфраструктурэ проектхэу мэхьанэшхо зиIэ­хэм ягъэцэкIэн мы охътэ благъэм фежьэнхэ алъэкIыщт. Ащ ишIуагъэкIэ квадрат метрэ мини 110-рэ хъурэ унэхэр атын, Iоф­шIэпIэ чIыпIэ мини 4,6-м ехъу зэхащэн амал щыIэщт», —къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат зэ­хэсыгъом икIэуххэм къатегущыIэзэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу