Яхэгъэгу шIу алъэгъунэу агъасэх

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет республикэм щызэхэщэгъэ ветеран организациехэм ясоветхэр зэкIэ зыхэлэжьэгъэ республикэ семинар бэмышIэу къуаджэу Хьакурынэхьаблэ щыригъэкIокIыгъ.

Ащ игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх къыткIэхъухьэхэрэ ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу, ялъэпкъ, ялIакъо шIу алъэгъоу, ахэр къагъэгъунэнхэм фэхьазырхэу дгъасэхэмэ тикъэралыгъо зэрэпытэщтым, щынагъо ямыIэу цIыфхэр зэрэпсэущтхэм.

Шъыпкъэр пIощтмэ, патриотическэ гъэсэныгъэм чIэнагъэхэр ышIыгъэх, еджапIэхэми, унагъохэми, ныбжьыкIэ организациехэми ащ икъоу анаIэ щатырагъэтэу пфэIощтэп.

ОхътакIэу тызыхэтым цIыфхэм ядзэ— патриотическэ пIуныгъэ къэIэтыгъэным фэшI Адыгеим иветеран организациехэм ялIыкIохэр а Iофыгъом семинарым зыкIыщытегущыIагъэхэр. Ветеранхэм ясоветэу Адыгэ Респуб­ликэм иIэм итхьаматэу Къуаджэ Ас­лъан игущыIэ патриотическэ пIуныгъэм фэгъэхьыгъэу Урысые Федерацием и Президентэу В. Путиным къыIуагъэхэмкIэ къыригъэ­жьагъ: «Тинеущрэ мафэ лъэпсэ пытэ иIэн фае. Ащ фэдэ лъапсэ хъун зылъэ­кIыщтыр патриотизмэр ары. Хэгъэгум шIулъэгъуныгъэу цIыфым фыриIэр уашъом къефэхырэп, ар хэплъхьаным пае уишъыпкъэу Iоф дэпшIэн фае. Патриотизмэ пхэлъыным, цIыфхэм хьалэлэу уафэлэжьэным сыдигъуи изехьэкIуагъэхэр дзэ Iофхэр зезы­хьэхэрэ сословием хэтыгъэхэр ары, ахэм яеплъыкIэхэр Совет хабзэр къызыдахми, джырэ лъэхъани зэхъо­кIыгъэхэп».

Пшъэрылъ шъхьаIэу яI

Къэралыгъом игъэпытэн фэлэжьэщт лIэужыкIэхэм япатриотическэ гъэсэныгъэ къаIэтыныр республикэм щызэхэщэгъэ ветеран организациехэм япшъэ­рылъ шъхьаIэхэм зэращыщыр къэгущыIагъэхэм къаIуагъ.

Районхэм яветеран организациехэм ялIыкIохэм ныбжьыкIэхэр патриотизмэ ахэлъэу къэтэджынхэм пае Iоф­шIагъэу яIэхэр къаIотагъэх. АдыгеимкIэ ветеранхэм я Совет илъэс къэс «ЛIыгъэм исыхьатхэр» зэхещэх, Iофтхьабзэу «Вахта памяти» зыфиIорэм хэлажьэ, заом хэкIодагъэхэм ясаугъэтхэм ТекIоныгъэм и Мафэ къэгъагъэхэр атыралъхьэх, мемориальнэ мыжъобгъухэмрэ саугъэтхэмрэ къызэIуахых. Шъолъырхэм ыкIи Урысыем ащызэхащэрэ Iофтхьабзэу «Ветеранхэм ясоветхэм я Форум» зыфиIорэм хэлажьэх. Адыгеим илIыкIо куп къалэу Волгоград къэзыухъумагъэ­хэм Адыгеим щыщхэу ахэтыгъэхэм ыкIи ащ щыфэхыгъэхэм ацIэхэр тетхагъэу ШIэжь тамыгъэ Мамаев Iуашъхьэм щагъэ­псыгъ.

Заори зэолIхэри ащыгъуп­шэхэрэп

Заом хэлэжьагъэу къэзыгъэзэжьыгъэ­хэм ащыщэу къытхэтыжьыр макIэ. Ау шIэжьыр щыI, ары блэкIыгъэ уахътэри, хъугъэ-шIагъэхэри тщызмыгъэгъупшэ­хэрэр. АдыгеимкIэ ветеранхэм я Совет патриотическэ гъэсэныгъэр зэрэзэхэпщэн плъэкIыщт шIыкIэхэмрэ амалхэмрэ уахътэм диштэхэу къыхигъэщыгъэх. НыбжьыкIэхэм заор амылъэгъугъэми, зэо илъэсхэм тичIыгу пхъашэу щызэ­огъэхэ дзэ соединениехэр зыфэдагъэхэр, Адыгеим нэмыцхэр рафыжьыхэ зэхъум хэлэжьагъэхэр ашIэхэмэ арыгушхощтых.

Адыгеим ичIыпIэхэу пыим зыщыпэуцужьыгъэхэр арагъэлъэгъунхэ алъэ­кIыщт. НыбжьыкIэхэм ямызакъоу нахьыжъхэри, ащ къахэкIыгъэхэри, якъорылъфыхэри ягъусэхэу республикэм щызэхащэгъэ «зэо лъэужхэм» арыкIохэмэ, а мафэр ащыгъупшэщтэп.

Мы лъэхъаным зэо илъэсхэм Адыгеим къыщыхъугъэ хъугъэ-шIагъэхэр, ахэр чIыпIэу зыщыхъугъэхэр, ветеранхэм ягукъэкIыжьхэр аугъоижьхэу рагъэ­жьагъ. Ахэм кIэлэеджакIохэри студентхэри ягуапэу ахэлэжьэщтых.

Джащ фэдэу Мыекъопэ къэлэ Советым шIэжь тамыгъэхэр, мыжъобгъухэр, обелискхэр къалэм щагъэуцунхэм пае тхылъхэу ищыкIагъэхэр агъэхьазырынхэшъ, рахьылIэнхэу ыуж ихьагъэх. Мые­къуапэ къаухъумэзэ я 13-рэ нэмыц танковэ дивизием къутырэу Грознэмрэ Северо-Восточные сады зыфиIорэмрэ азыфагу щыкIогъэ Iэшэ зэпэуцужьым, псы­хъоу Шъхьэгуащэ танкхэр зэпырыкIыхэзэ инэу зэрагъэфыкъогъагъэ­хэм, нэмыкIхэми ахэр афэгъэ­хьыгъагъэх.

Нэмыц спец­подразделениехэу «Абвер», «Брандербург-800» зыфиIохэрэм ядиверсионнэ ротэ псыхъом зэпырамыгъэкIэу зэрагъэкIодыгъэр ныбжьыкIэхэми нахьыжъхэми ашIэнэу фэещтых. Я 31-рэ Сталинградскэ стрелковэ дивизием гвардейскэ минометхэу «КатюшэкIэ» заджэщтыгъэхэр ыгъэфедэхэзэ пыир Мыекъуапэ ыкIи Апшеронскэ къы­зэрэдамыгъэхьэгъагъэр зышIэхэрэр макIэп.

АмалыкIэхэр къыхахых

Мы илъэсым къыщегъэжьагъэу зихэгъэгу шIу зылъэгъущтыгъэхэ тизэолIхэу зыпсэ емыблэжьыгъэхэр ныбжьыкIэхэм щысэ зэрафэхъунхэу ветеранхэм я Совет зэо пхъашэхэр зыщыкIогъэ чIыпIэхэм уязыщэлIэрэ «зэо лъагъохэр» Адыгэ Республикэм щызэхищагъэх.

Кавказым заор зэрыщыкIуагъэр, Мые­къуапэ къызэраухъумагъэр, Адыгеир шъхьафит зэрашIыжьыгъэр къизыIотыкIырэ стендхэр еджапIэхэм ачIагъэуцонхэу загъэхьазыры. НыбжьыкIэхэр нахьыбэу патриотическэ пIуныгъэм къызэрэхэ­лэжьэнхэу, зэо ужым къэхъу­гъэхэу зэо лъэхъанри, ащ ыуж хэгъэгур къэIэтыжьыгъэным чанэу хэлэжьагъэхэри зэмыблэжьхэу зэрэзэкъоуцогъагъэхэр зылъэ­гъугъэхэу, зышIэщтыгъэхэм къарагъэIуа­тэхэзэ атхыщтых. Нэбгырэ пэпчъ игу­къэкIыжьхэр тхыгъэ шъхьафхэу Тхылъ (документ) ашIыщтых, архивхэм ачIалъхьащтых. ШIэжьыр мыкIосэнымкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт, лIэуж зэкIэлъыкIохэр зыщыфаехэм ахэм яджэнхэ алъэкIыщт.

Ветеранхэм я Совет епхыгъэу Iоф зышIэрэ лъыхъокIо купэу «ШIэжьым» охътэ кIэкIыкIэ я 20-рэ къушъхьэ-шхончэо дивизием изэолIхэу къушъхьэм щыфэхыгъэхэм ацIэхэр къагъотыжьы­гъэх. Адыгеим къыщыраутэхыгъэ самолети 4 къыхагъэщыжьыгъ. ЦIыфхэр бэу нэмыц­хэм зыщаукIыгъэ чIыпIэхэм алъэхъух ыкIи къагъотых.

Советым ныбжьыкIэхэм япатриотическэ гъэсэныгъэ къызэрыIэтыгъэн фаем Iоф дешIэ, ветеранскэ организациехэу респуб­ликэм щызэхэщагъэхэр аIэ зэкIэ­дза­гъэу ныбжьыкIэхэм япIуныгъэкIэ зыфагъэуцужьырэ пшъэрылъхэр зэрагъэцэ­кIэщтхэм пылъ. Шэуджэн районым щызэ­хащэгъэгъэ семинарри ахэм зэу ащыщ.

В. Коновалов.
АР-м иветеранхэм я Совет итхьаматэ игуадз.