ШэкIогъум и 1-м шIомыкIэу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъугъэу илъэсыкIэ еджэгъур рагъэжьэным ыпэкIэ илъэси 6-м зыныбжь шIокIыгъэу, 18-м емыхъугъэ кIэлэцIыкIухэмрэ зихэхъогъухэмрэ зэтыгъо ахъщэ тынэу сомэ мин пшIырыпшI къафэкIонэу ашIыгъ. 2021-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ и 1-м нэмысызэ зыныбжь илъэси 6 хъугъэу, бэдзэогъум и 3-м ыпэкIэ илъэс 18 имыкъугъэу кIэлэцIыкIу зиIэ ны-тыхэм, апIунэу зыштагъэхэм зэкIэми мы ахъщэ IэпыIэгъур къатефэ. Джащ фэдэу сэкъатныгъэ зиIэ е псауныгъэ икъу зимыIэ зихэхъогъум ыныбжь илъэс 18 хъугъэми, 23-м шIомыкIыгъэу ыкIи еджапIэм чIэсымэ ахъщэ тыныр къафэкIонэу щыт.

Нахьыбэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал щатыгъэ лъэIу тхылъымкIэ шышъхьэIу мазэм ахъщэр къафэкIуагъ. Ау джыри къаIызымыхыгъэхэр щыIэх. Ахэм шэкIогъум и 1-м шIомыкIэу лъэIу тхылъыр къа­тын фае. ПенсиехэмкIэ фондым икъутамэхэу зыпэблагъэхэм якIуалIэхэми хъущт, ау ащ пэшIорыгъэшъэу зыхатхэн фае.

Адыгеим исэу ахъщэ IэпыIэгъур къызтефэхэрэм къаратыгъэр пстэумкIи сомэ миллион 690-рэ мэхъу.