Ныбджэгъу лъапIэхэр!

2022-рэ илъэсым иапэрэ мэзихкIэ республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» икIэтхэгъу уахътэ макIо

Тигъэзет къишъутхыкIын зэрэшъулъэкIыщт уасэхэр мыщ фэдэх:

индексэу П 4326-мкIэ мэзих кIэтхапкIэр – сомэ 930,72-рэ,

мэзищ кIэтхапкIэр – сомэ 465,36-рэ.

ФэгъэкIотэнхэр зытефэхэрэм апае индексэу П3816-мкIэ уасэхэр мыщ фэдэх:

мэзих кIэтхапкIэр – сомэ 910,50-рэ; мэзищ кIэтхапкIэр — сомэ 455,25-рэ.

Корпоративнэ кIэтхэныр джащ фэдэу шIоигъоныгъэ зиIэхэм агъэ­федэн алъэкIыщт. Мыщ фэдэ шIыкIэр къызфэзгъэфедэшъущтхэр гъэзет 15-м нахь мымакIэу къизытхыкIыхэрэр ары. Ыосэщтыр сомэ 240-рэ, гъэзетхэр къафащэжьыщтых.

Редакциер зычIэт унэм къакIохэзэ къыратхыкIыгъэр зыштэжьыхэрэм апае уасэр зэкIэми анахь пыутыщт – илъэсныкъомкIэ соми 150-рэ.

Къыхэгъэщыгъэн фае, уасэхэм ахэдгъэхъуагъэп шъуикIэсэ гъэзетыр къызIэкIэжъугъэхьашъуным пае. ШъукIатх «Адыгэ ма­къэм», шъуилъэпкъ итарихъ тхыгъэ шъуиунэхэм арыжъугъэлъ, шъуисабыйхэм анэ кIэжъугъэт!