Лъэпкъ тарихъым уфэзгъэнэIосэрэ «Мые кIэй»

ЗекIоу тиреспубликэ къихьэхэрэм аужырэ уахътэм бэу ахэхъуагъ ыкIи тичIыпIэ дахэхэр зэрарагъэлъэгъухэрэм имызакъоу мэхьанэшхо иI тлъэпкъ икультурэ, итарихъ ягъэшIэгъэным. АщкIэ ишIуагъэ къэкIощт мы лъэныкъом тегъэпсыхьэгъэ проектэу «Мые кIэй» зыфиIорэм.

Мы мафэхэм ащ республикэ бюджетым къикIырэ грантэу сомэ 1 миллионрэ мини 155-рэ къырихыгъ. Проектыр мысатыу организациеу «Культпросвет» зыфиIорэмрэ Мыекъуапэ культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэрэ пхыращы. Тарихъ кIэным икъы­зэтегъэнэн ар фэгъэхьыгъ, джащ фэдэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэухэрэмрэ ихьакIэ­хэмрэ анаIэ тарихъымрэ культурэмрэ атырягъэдзэгъэным фэIорышIэ.
Проектым къыхиубытэу экскурсие программиплI агъэхьазыры: «Адыгэ джэныкъу» — «ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоны­гъэмрэ» зыфиIорэ гупчэр ягъэ­лъэгъугъэныр;

«ТекIоныгъэм игъогухэмкIэ» — Хэгъэгу зэошхом ихъугъэ-шIагъэхэм япхыгъэ чIыпIэхэу Мые­къуапэ иIэхэм атетхэу лъэсэу къещэкIыгъэнхэр;

«Къэлэ паркым къыщыублагъэу Мэздахэ нэс» — тарихъ мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэм экскурсие ащашIыныр;

«Къалэу тызыщыпсэурэр» — зипсауныгъэкIэ амал макIэ зиIэхэм апае экскурсие.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат исоциальнэ нэкIубгъохэм къащитхыгъ проектым тарихъым, культурэм язэгъэшIэнкIэ мэхьанэшхо зэриIэр. Социальнэ, нэмыкI лъэныкъохэм атегъэпсыхьагъэу мысатыу организациехэм Iофэу зэшIуахырэм осэшIу къыфишIыгъ, ахэм рахъухьэрэр икъоу пхыращы­шъуным пае республикэм амалхэр къызэритыхэрэми мы­зэу къыкIигъэтхъыгъ. Анахьэу мэхьанэ зиIэу ылъытэрэр мысатыу организациехэм цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къызэрэда­лъытэхэрэр ары.

«Адыгэ джэныкъу» зыфиIорэ лъэныкъор апэрэу икIыгъэ тхьаумафэм зэхащэгъагъ ыкIи нэбгырэ 30 фэдиз ащ къырищэ­лIагъ. Къалэхэу Кемерово, Петропавловск-Камчатскэм къарыкIыгъэ хьакIэхэри ахэтыгъэх. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиер агъэфедэзэ ар рагъэ­кIокIыгъ. «Джэныкъом» ишIын тарихъэу пылъыр, ащ къикIырэр, тешIыхьагъэхэм къаIуатэрэр анагъэсыгъ, зыплъыхьапIэу мэ­щытыр, филармониер, Лъэпкъ музеир, правительствэм и Унэ ышъхьагъкIэ зыщыплъэгъунхэ плъэкIыщтым дащэягъэх, къе­кIолIагъэхэм алъэгъугъэм осэшIу къыфашIыгъ.

Къихьащт мазэм щегъэжьагъэу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ ичIыпIэхэм нэIуасэ зыщафэ­хъушъущтхэ гъогуонэ зэфэшъхьафищ зэхащэнэу щыт. Экскурсиехэр зэкIэ ыпкIэ хэмы­лъэу рагъэкIокIыщтых, ау ахэлэжьэщтхэм ипчъагъэ агъэмэкIэщт. ШIоигъоныгъэ зиIэхэм Мыекъуа­пэ культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ инэкIубгъо зыщарагъэтхы­шъущт — instagram.com/kultura_maykop.

ТапэкIэ зэшIуахынэу джыри зыдэлажьэхэрэм ащыщ медиа— порталыр. Мыекъуапэ онлайн шIыкIэкIэ 3D шапхъэм илъэу къыщыпкIухьашъунэу ар гъэпсыгъэщт, ичIыпIэ гъэшIэгъонхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр щызэбгъэшIэшъущт.

Къэбарыр хэутыным къыфэзыгъэхьазырыгъэр МэщлIэкъо Саид.

Сурэтхэр Мыекъопэ къэлэ администрацием къытIэкIигъэ­хьагъэх.

­