Былымхъуным зиушъомбгъунэу

Адыгеим чIыгулэжьыным ылъэныкъокIэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм былымхъуныри акIэгъэхьажьыгъэным фытегъэпсыхьагъэу щызэшIуахыхэрэм ащыщ инвестиционнэ проектэу Джэджэ районым щырахьыжьагъэр.

Ар пхырызыщырэр акционер обществэу «Дондуковскэ элеваторыр» ары. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэрэщытаIуагъэмкIэ, былымэхъо фермэ гъэпсыгъэнэу ащ къыщыдэлъытагъ.
Шъхьэ 400 чIэфэнэу IыгъыпIэ ашIыгъ. Кировскэ хэкум къыращи «Голштинскэ» лъэпкъым текIыгъэу «шIуцIэ-къолэн» зыфаIорэм фэдэу чэм ныбжьыкIэ шъхьи 191-рэ ащ чIагъэуцуагъ. Ахэм щэ бэу къатэу ыкIи тиклимат къекIунэу ары специалистхэм къызэраIорэр. Сомэ миллион 34-рэ ахэм апэIуагъэхьагъ.

Мы уахътэм щэр къызэраугъоищт псэуалъэхэр агъэпсых.