Шэпхъэ лъагэхэр зыIэкIатIупщыхэрэп

Адыгеим самбэмкIэ иеджапIэ дунаим анахь лъэшэу щалъытэщтыгъэ. Мы спорт лъэныкъор республикэмкIэ лъэпкъым пэблагъэу, гъэхъа­гъэхэр зыщашIыхэу сыдигъокIи щытыгъ, непи ныбжьыкIэхэм тиспортсмен цIэрыIохэм шап­хъэу къагъэуцугъэхэр лъагъэкIуатэх.

Амалэу щыIэ пстэури агъэфедэзэ, Урысые, дунэе зэнэ­къокъухэм ахэлажьэх, аужырэу зыдэщыIагъэхэми пэрытныгъэр къыщыдахыгъ.

Нартхэр спортым имастерых

Летчик-космонавтэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Ф. Н. Юрчихиным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу самбэмкIэ къалэу Анапэ къыпэгъунэгъу псэупIэу Витязевэ щыкIуагъ.

Урысыем ишъолъыр 24-мэ ябэнэкIуи 195-рэ алырэгъум щызэнэкъокъугъ.

— Апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыхэрэм «Урысыем спор­тымкIэ имастер» зыфиIорэ щытхъуцIэр афаусынэу зэрэ­щытыр къыдэтлъытэзэ зэнэкъо­къум зыфэдгъэхьазырыгъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Де­лэкъо Адам. — Лъэшэу тигуапэ тибэнэкIуи 2-мэ дышъэр къызэрахьыгъэр.

Гъомлэшк Анзор, кг 58-рэ, НакI Айдэмыр, кг 71-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Гъомлэшк Анзор Нэчэрэзые къыщыхъугъ, Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу Гъомлэшк Алый итренер — ар ят.

НакI Айдэмыр Щынджые щыщ, Тэхъутэмы­къуае зыщегъасэ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Рус­тамрэ тренерэу Джарымэкъо Азэматрэ НакI Айдэмыр агъасэ.

Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм медальхэр пчъагъэрэ къащызыхьыгъэхэ Гъомлэшк Анзор, НакI Айдэмыр адыгэ шэн-зекIуакIэхэр зэра­хьэх. А. Гъомлэшкыр Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж щеджэ. Къыхихыгъэ сэнэхьатым ишъып­къэу зыфегъасэ. ЩыIэныгъэм къиныгъуабэ щызэпызычыгъэ НакI Айдэмыр еджэ, спортымрэ лъэхъанэу зыхэтымрэ зэрэзэпхыгъэхэм мэхьэнэ ин реты.

Нарт шъэо ныбжьыкIэхэу Гъомлэшк Анзор, НакI Айдэмыр Урысыем спортымкIэ имастер зэрэхъугъэхэм фэшI тафэгушIо, спортышхом илъэгапIэхэм алъы­Iэсынхэу афэтэIо.

ТибэнакIохэр гъогу техьэхэ зыхъукIэ адыгэ быракъыр зыда­штэныр шэнышIу зэрафэхъугъэм тыщыгъуаз. Хэбзэ дахэу зэра­хьэрэр щыIэныгъэм къыщятэ­жьынэу тафэлъаIо. «Шъопсэу!» ятэIо тибэнэкIо нарт шъаохэм, тренерхэм, кIэлэегъаджэхэм.
ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэм арытхэр: Гъомлэшк Анзор апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ; Гъомлэшк Анзор, Делэкъо Адам, НакI Айдэмыр.