«…ЦIыфхэр жъугъэу гъогухэм атекIодэнхэу щытэп»

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр ары мыхэр зигущыIэхэр.

Гъогухэм язытет, ящынэгъон­чъагъэ еплъыкIэу фыриIэр ­къыриIотыкIызэ арэущтэу къы­Iуагъ.

Лъэпкъ проектэу ар кIэщакIо зыфэхъугъэхэм ащыщэу Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зы­фиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэу зэшIуахыхэрэм яшIуагъэкIэ гъогу хъугъэ-шIа­гъэхэм ахэкIуадэрэм ипчъагъэ къыщыкIагъ. Ар къыхигъэщыгъ Президентым, ащ тетэу тапэкIи чанэу IофшIэнхэр лъагъэкIо­тэнхэу УФ-м и Вице-премьерэу Марат Хуснуллиным пшъэрылъ фишIыгъ.

— Зэо-зэпэуцужьхэм ялъэ­хъан фэдэу цIыфхэр жъугъэу гъогухэм атекIодэнхэу щытэп, — къыкIигъэтхъыгъ къэралыгъом ипащэ.

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» зэфэсэу иIагъэм Владимир Путиныр къызщэгущыIэм, гъогухэм ягъэцэ­кIэжьын пае шъолъырхэм ахъщэ тедзэу джыри сомэ миллиард 30 аратынэу игъо зэри­лъэгъурэр къыщыхигъэщыгъ. Ар гъогушIынымкIэ мылъкушхоу щы­мытми, тэрэзэу IофшIэнхэм атебгуащэу, зищыкIагъэм пэIубгъахьэмэ шIуагъэ къызэритыщтым къыкIигъэтхъыгъ.

Марат Хуснуллиным къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым гъогухэм яшIынкIэ ыкIи ягъэцэкIэжьынкIэ агъэнэфэгъагъэм нахьи процент 12-кIэ нахьыбэу зэшIохыгъэ хъугъэ. Шъолъыр мэхьанэ зиIэ гъогухэм япроцент 85-м къыщымыкIэу шапхъэхэм адиштэу гъэпсыгъэнэу мы илъэ­сымкIэ пшъэрылъ зыфашIы­жьыгъ, ари гъэцэкIагъэ зэрэ­хъущтыр ащ къыхигъэщыгъ.

Владимир Путиным гъогухэм цIыфэу атекIуадэрэр нахь макIэ хъуным пае ахэр шапхъэхэм адиштэу зэрэшIыгъэщтхэм имызакъоу, нэмыкI лъэныкъохэри къыдэплъытэн фаеу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

— ГущыIэм пае, хъугъэ-шIагъэ гъогум техъухьагъэмэ, цIы­фэу ащ хэфагъэхэм охътабэ темышIэзэ медицинэ IэпыIэгъу ятыгъэным пае санитарнэ авиацием зегъэушъомбгъугъэн фае. Джащ фэдэу тигъогухэр щынэгъончъэнхэм фэшI зэпырыкIыпIэхэр шъолъырхэм нахьыбэу ящыкIагъэх, ахэр ашIыным пае IэпыIэгъу ятыгъэныр шIокI зимыIэ Iоф, — къыIуагъ къэралыгъом ипащэ.

Лъэпкъ проектэу зигугъу къэтшIыгъэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим игъогоу мы илъэсым агъэцэкIэжьынэу агъэнэфагъэ­хэм ащыщ Мыекъопэ районым ит къутырэу Дьяковым екIуа­лIэрэр. Шэуджэн районым игъо­гушI организациеу ащ фэгъэзагъэм IофшIэнхэр гъунэм рифылIагъэх. Зыр метрэ 500-у, адрэр 1500-у гъогум щыщэу IахьитIу агъэкIэжьы. Лъэпкъ проектым щыгъэнэфэгъэ шап­хъэхэм атетэу ахэр ашIы, гъогу гъунэхэри зэрагъэфэщтых, тамыгъэхэр агъэуцущтых, зыщищыкIагъэм щагъэтхъыщтых.

ПстэумкIи сомэ миллион 20,4-рэ IофшIэнхэм апэIухьагъ.